sobota, 2 czerwca 2018

XVI FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ WAŻNE TEMATY, NOWE DOŚWIADCZENIA

Krakowskie – i nie tylko – Fora Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów stały się tradycyjnie okazją do spotkania zaangażowanych społecznie osób chorujących z przedstawicielami świata instytucjonalnej psychiatrii (i innych nauk) oraz wszystkimi, którym bliska jest problematyka zdrowia psychicznego. Są otwarte na głos wszystkich, których refleksja ukierunkować może dyskusję nad drogami rozwoju psychiatrii środowiskowej, inspirować do wysiłku zdrowienia osoby chorujące, dać oparcie Im samym, Ich rodzinom i bliskim.
Przeprowadzona w dniach 24-25 maja 2018 r. w Auli Nowodworskiej Collegium Medicum UJ w Krakowie XVI edycja tego Forum wpisała się więc w długą i chlubną tradycję. Bogaty program imprezy, który znalazł uszczegółowienie w sześciu sesjach (I: Psychiatria zorientowana na osobę; II: Co pomaga zdrowieć?; III: Co pomaga zdrowieć? Uniwersytet przeciwko piętnu; IV: Psychiatria i duchowość; V: Jak psychoterapia pomaga zdrowieć?; VI: Akademia Liderów – Asystent zdrowienia) nie pozwala na oddanie całego bogactwa wypowiedzianych treści w jednej krótkiej relacji.
Spośród ogółu przedstawionych doświadczeń, wyników badań i koncepcji postaram się wyłowić jedynie te, które mogą być szczególnie użyteczne w naszej refleksji na temat zdrowienia z choroby psychicznej, a które najlepiej zapisały się w pamięci piszącego te słowa.
Nie ma zdrowienia z choroby psychicznej – to największy mit XX wieku” - te słowa otwierającego Forum prof. Andrzeja Cechnickiego stanowiły najlepszy wstęp do kolejnych wygłoszonych wykładów i paneli dyskusyjnych. Zanim jednak oddano głos prelegentom, miała miejsce ważna uroczystość wręczenia kolejnego, dwunastego już Certyfikatu Eksperta Cogito, którego posiadaczem została Katarzyna Szczerbowska z Warszawy.
Tłumaczony z języka angielskiego wykład Mileny Ruggeri nt. „Integracja zwykłych i specjalistycznych zespołów leczenia środowiskowego w rozwoju holistycznego podejścia do leczenia” stanowił przekaz pozytywnych i negatywnych doświadczeń rozpoczętej w 1978 r. Włoskiej Reformy Psychiatrycznej. Stopniowe likwidowanie szpitali, spadek przyjęć bez zgody pacjenta, lokowanie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, tworzenie ośrodków środowiskowej opieki psychiatrycznej – to jedna twarz włoskiej reformy. Jej – wypływające z zaniedbania refleksji nad kierunkiem rozpoczętych przemian – oblicze drugie to daleko idąca fragmentaryzacja i brak kontynuacji leczenia w wypadku poszczególnych pacjentów.
Płynącym z wykładu wnioskiem był postulat podejścia całościowego do planowanych obecnie w Polsce projektów psychiatrycznej opieki środowiskowej. Podejście takie wymaga skupienia uwagi na całej osobie, całym systemie opieki i całej społeczności.
Kolejne dwa spośród mieszczących się w Sesji I wykładów miały za wspólny temat zagadnienie: „Pilotaż NPOZP w latach 2018-2023”. Wygłosili je kolejno: prof. Jacek Wciórka i dr Marek Balicki.
Wykład prof. Jacka Wciórki koncentrował się za zagadnieniu warunków, w jakich toczy się i toczyć się powinien proces dochodzenia do ostatecznego kształtu reformy opieki psychiatrycznej w naszym kraju. Towarzyszący jej wprowadzaniu kontrakt społeczny rodzi się bowiem ze zderzenia dwóch konfliktów: konfliktu wartości pomiędzy interesariuszami zmiany oraz konfliktu interesów pomiędzy interesariuszami zmiany. Skuteczność przezwyciężania barier związanych z legislacją zależy zaś od dokonania zmian w sferze aksjologicznej. Przyczółkiem zmian i zarazem ich główną częścią są rodzące się centra zdrowia psychicznego, łączące w sobie takie aspekty postaw i realizowanych wartości, jak godziwość, podmiotowość, poszanowanie i zrozumienie.
Przedmiotem wykładu dr Marka Balickiego był całokształt prawnych, ekonomicznych, instytucjonalnych i organizacyjnych warunków przejścia od dotychczasowego, w dużej mierze azylowego i opresyjnego modelu opieki psychiatrycznej do modelu psychiatrii środowiskowej.
Sesję I zakończył panel dyskusyjny, którego uczestnicy – w tym przedstawiciele środowiska osób chorujących – podkreślili zarówno budzące Nadzieję, jak i rozczarowanie aspekty realizowanego dziś modelu psychiatrii.
Jak trafnie zauważył Mateusz Biernat, model ten charakteryzuje się przewagą leczenia nad zdrowieniem. Korelatem owej nierównowagi systemowej jest niewielka ilość zakładów aktywności zawodowej i klubów integracji społecznej w systemie wsparcia osób chorujących psychicznie.
Z kolei zdaniem Barbary Banaś na podkreślenie zasługuje fakt udziału osób chorujących – członków Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” - w badaniach naukowych mających za przedmiot problematykę zdrowia psychicznego.
Pierwszą z poświęconych czynnikom zdrowienia sesji wypełniły wypowiedzi Anny Węglarz i Anny Pituch-Noworolskiej na temat: „Jak poezja pomaga w zdrowieniu” oraz Łukasza Muldner-Nieckowskiego na temat: „Czy przyjemność seksualna pomaga w zdrowieniu?”.
Głęboko osobiste świadectwo tworzącej od lat poezję Anny Węglarz pozwoliło słuchaczom uświadomić sobie wielość aspektów terapeutycznych, w jakich rozpatrywać można uprawianie twórczości poetyckiej. „Głęboki smutek może stać się źródłem czegoś pięknego – poezja pomaga mi to sobie uświadomić” - mówiła prelegentka. Poezja nie tylko staje się narzędziem odkrywania przez autora tego wszystkiego, co w nim tkwi, ale i może przywracać poczucie godności: świadomość tego, że jest się innym potrzebnym.
„Dlaczego i kiedy tworzymy?”; „W jaki sposób dokonuje się nasz dialog ze światem?” - zastanawiała się prowadząca nie od dziś warsztaty poetyckie z chorującymi Anna Pituch-Noworolska. Proste odpowiedzi na powyższe pytania dotykają głębi duszy i głębin bólu dotykającego osoby tworzące. Piszemy, kiedy coś nas boli; chcemy coś przekazać a boimy się to przekazać w inny sposób. Przekazujemy to, co sami wybraliśmy do przekazu – celem jest zaś to, aby odbiorca zamyślił się, „kupił” naszą refleksję, mógł za jej pośrednictwem dostrzec to, co nas boli...
Zawarte w wykładzie Łukasza Muldner-Nieckowskiego nt. „Czy przyjemność seksualna pomaga w zdrowieniu” rozważania sytuowane były poza jakimkolwiek kontekstem aksjologicznym, zmierzając do wykazania związku pomiędzy doświadczeniem przyjemności seksualnej a perspektywą zdrowienia pacjentów psychiatrycznych. Konsekwencją takiego podejścia było m.in. twierdzenie, iż praktyka masturbacji może być dopuszczalną i zalecaną przez lekarzy seksuologów i terapeutów, o ile nie wiąże się z wystąpieniem wyrzutów sumienia u osoby chorującej.
Podsumowujący Sesję II panel dyskusyjny zdominowała polemika pomiędzy piszącym te słowa a Autorem ostatniego ze wspomnianych wykładów. W ocenie Zygmunta Marka Miszczaka odrywanie przejawów seksualności człowieka od kontekstu Miłości między dwojgiem ludzi, rozumianej jako postawa oparta na odpowiedzialności za partnera, szacunku dlań i gotowości służenia jest przejawem dehumanizacji. Tym, co służy zdrowieniu może być wyłącznie postawa Miłości wyzwalającej w osobie chorującej ukryty potencjał i angażującej Ją w akt oddania siebie drugiemu, który z kolei swój właściwy wyraz znajduje w związku opartym na wyłączności i wierności, a zatem w małżeństwie.
Przyjęte przez występującego w Sesji II wykładowcę rozumienie seksualności prowadzić może osoby chorujące do uzależnień, destrukcji osobowości i czynić je niezdolnymi do dawania siebie drugim. Jest też wyrazem seksuologii jako nauki w danym ujęciu pozbawionej wewnętrznej osi aksjologicznej, a zatem – w ostatecznych swych konsekwencjach – szkodliwej dla pacjenta.
Wypowiedzi kolejnych panelistów, w tym Anny Węglarz, Anny Pituch-Noworolskiej, Liliany Boryckiej, a także Zygmunta Marka Miszczaka pozwoliły na uwypuklenie związku twórczości poetyckiej z opartą na gotowości dzielenia się z innymi poznanym Pięknem postawą twórczą.
Inicjujący Sesję III wykład Agnieszki Lewonowskiej-Banach nt. „Jaka praca jest receptą na zdrowie? - 15 lat doświadczeń Pensjonatu u Pana Cogito” zmierzał do syntetycznego przekazania tych doświadczeń, które w związku z funkcjonowaniem samego Pensjonatu okazały się najmocniej wspierającymi proces zdrowienia pracowników. Jak wynika ze słów prelegentki, leczącym być może samo środowisko pracy, sprzyjające kultywowaniu przyjaźni, doświadczeniu życzliwości ze strony współpracowników. Pomocni przełożeni, kontrolowany poziom stresu, wysoki poziom zaopiekowania się pracownikiem – wszystko to pozwala mówić o terapeutycznym charakterze oferowanych przez Pensjonat stanowisk pracy dla niepełnosprawnych.
„Jaką rolę może odegrać praca na drodze do zdrowienia” - zawarte w tytule wystąpienia Aleksandry Kożuszek pytanie znalazło odpowiedź w dowartościowaniu takich czynników, jak przyjazne środowisko pracy, znaczenie osobistego wysiłku pracy nad pokonywaniem zniechęcenia, rola aktywności w procesie zdrowienia. Stanowiąca głęboko osobiste świadectwo wypowiedź prelegentki kończyła się akcentem optymistycznym: wyzdrowienie jest możliwe, bowiem „nie ma kolców bez róż”.
Wykład Marty Cichońskiej nt. „Dlaczego leczenie w domu pomaga w zdrowieniu” akcentował antynomie pomiędzy dawnym, w wysokiej mierze opresyjnym modelem opieki psychiatrycznej a modelem środowiskowym. W tym ostatnim pacjent zyskuje np. możliwość pozostania w bezpiecznym i znanym sobie środowisku, zaś lekarz – szansę obserwacji pacjenta w Jego naturalnym otoczeniu. Uzdrowienie relacji pacjenta względem osób, z którymi dzieli życie rodzinne, sąsiedzkie czy zawodowe – spotyka się z szansą realizacji.
Zamykający Sesję III panel dyskusyjny zgromadził znanych specjalistów w zakresie psychiatrii. Dr Artur Kochański zauważył, iż „Musimy wszyscy zmagać się z dylematem, na ile dawać ochronę, a na ile wymagać i [...] narażać się na ryzyko. Istnieje [w tym kontekście] potrzeba ciągłego gospodarowania ryzykiem.” Równocześnie „Im bardziej wymagająca jest praca, tym większego pacjent potrzebuje wsparcia”.
W dalszej dyskusji wzięło udział szereg osób, w tym reprezentujących publiczność, jak dzieląca się doświadczeniem swojej pracy w klubie pacjenta Martyna; ukazujący istotne aspekty zawodu psychiatry środowiskowego prof. Bogdan de Barbaro, czy psycholog Ewa Jędrychowska pointująca swoją wypowiedź słowami: „Lekarza potrzebuje człowiek czasem, przyjaciela – zawsze”.
Pierwszą w części piątkowej sesję poświęconą zagadnieniu „Psychiatria i duchowość” rozpoczął film ukazujący sposób przeżywania wiary przez osoby chorujące.
Wypowiadający się w tym filmie ks. Jacek Prusak podjął się występowania w trudnej, podwójnej roli: psychologa i kapłana. Oparta w znacznej mierze na analizie różnych sposobów interpretacji zagadnienia „czy wiara pomaga w zdrowieniu” wypowiedź pozostawiła powyższe pytanie otwartym. Jakakolwiek odpowiedź zaś winna odróżniać kwestie wiary i religijności. Ostatecznie jednak „Jeśli wiara pomaga to dlatego, że spełnia obietnice”; właściwie przeżywana wiara bowiem nadaje życiu sens i przywraca Nadzieję.
Skoncentrowane wokół tematu „Czy wiara pomaga zdrowieć?” refleksje Doroty Wypich oparte były na głębokim przemyśleniu doświadczenia życiowego prelegentki. W udzielaniu odpowiedzi na zawarte w tytule wystąpienia pytanie pomocną stać się może świadomość, z czego chce się wyzdrowieć – taką zaś wiedzę nabywa się przez lata. „Każdy ma swój własny wstęp do spotkania z Bogiem” - zauważyła mówczyni, dla której istotne znaczenie miało spotkanie „cudownych ludzi – uduchowionych, ale nie narzucających swojej wiary” w Kościele św. Marka w Krakowie. Łączący wątki życia duchowego i imperatywu zdrowienia wykład kończył się apelem: „Terapeuci, pomóżcie nam uzdrowić naszą wiarę!”
W wieńczącym sesję panelu padły m.in. tak ważkie i inspirujące stwierdzenia, jak wypowiedziane przez ks. Jacka Prusaka: Nie ma osób nie posiadających jakiegoś obrazu Boga. Zarazem mamy wiele obrazów Boga. Chrześcijaństwo jest jedyną religią, która mówi, że Bóg jest Miłością.
Odpowiadając na zadane z sali pytanie o uzasadnienie potrzeby spowiadania się przed (i tak) kochającym Bogiem, tenże panelista zauważył, iż: „Spowiedź jest mi [jako penitentowi] potrzebna, aby przestać doświadczać poczucia winy. Jeśli dzieje się inaczej, znaczy to, że coś poszło źle: czy to po stronie spowiednika, czy penitenta, czy też w przebiegu samego prowadzonego pomiędzy Nimi dialogu”. Dużą doniosłość posiadała wreszcie, stanowiąca odpowiedź na zawarte w tytułach wykładów pytanie, wypowiedź ks. Jacka Prusaka: „Motywacja zewnętrzna religijności [tj. odwoływanie się do motywów leżących poza samą wiarą] – nie pomaga w zdrowieniu.
Jakkolwiek Sesję V wypełniły wysokospecjalistyczne wykłady poświęcone relacji psychoterapii i zdrowienia, to zawarte w wykładach prelegentów twierdzenia spotkały się z zainteresowaniem publiczności.
Dr Łukasz Gawęda referował zagadnienie „Znaczenia zaburzeń poznawczych i treningu metakognitywnego u osób z ryzykiem zachorowania na psychozę”. Wychodząc od stwierdzenia braku dychotomii pomiędzy zdrowiem i psychozą mówca skoncentrował się na sposobach realizacji zadania terapeutycznego, jakim jest powstrzymanie przekształcenia się stanu ryzyka w stan psychozy. Tutaj zaś kluczowe znaczenie mają sensy, nadawane doświadczeniom psychotycznym, mogącym występować nawet u osób, u których psychozy nie stwierdzono. Nadawanie sensu ma bowiem aspekt nie tylko poznawczy, ale również motywacyjny i emocjonalny.
Ukazując drogi, na których przebiegać może proces terapeutyczny, mówca odkrywał zarazem przed słuchaczami perspektywę, w której wiele spośród dotykających Ich traumatycznych doświadczeń może zostać zinterpretowanych w sposób zapobiegający ryzyku wystąpienia psychozy.
W swoim wykładzie zatytułowanym „Doświadczenie psychozy – pomiędzy myślami a uczuciami” dr Cezary Żechowski wyszedł od związków pomiędzy mechanizmami ukształtowanymi w rozwoju zwierząt a działaniem aparatu psychologicznego człowieka. Wyjaśnił znaczenie siedmiu tradycyjnie rozróżnianych systemów emocjonalno-motywacyjnych człowieka i wyeksponował rolę, jaką ich rozumienie może odegrać w procesie terapeutycznym.
Wykład dr Michała Jasińskiego poświęcony był szczegółowemu zagadnieniu „Rekonsolidacji pamięci w praktyce terapeutycznej”. W oparciu o doświadczenia neuronaukowców ukazał drogi do zneutralizowania – na gruncie psychoterapii – adaptacyjnych schematów myślowych, wywierających destrukcyjny wpływ na życie pacjenta. W takim ujęciu interwencja terapeutyczna polegać ma na wprowadzeniu nowej wiedzy/nowych doświadczeń, zaprzeczających antycypacji, zapisanej w śladzie pamięciowym. Istotnym, płynącym w przytoczonych wyników badań wnioskiem jest: Zmiana konstrukcji emocjonalnych dzięki rekonsolidacji pamięci może istotnie wpływać na efektywność terapii.
Następujący po wykładach panel stał się dla prelegentów okazją do udzielenia odpowiedzi na liczne zadawane przez publiczność pytania. Tak np. odpowiedź na pytanie o szanse przekształcenia terapii w główne narzędzie leczenia psychoz miała charakter zasadniczo pozytywny. Spośród biorących udział w dyskusji przedstawicieli publiczności dr Artur Kochański zaproponował zastąpienie terminu „rekonsolidacja pamięci” terminem „rekonsolidacja umysłu”.
Ostatnią – szóstą Sesję Forum wypełnił wykład Zygmunta Marka Miszczaka poświęcony zagadnieniu: „Asystent zdrowienia – propozycja dla Ciebie?” Prelegent skonfrontował ze sobą budzący optymizm potencjał tkwiący w przyszłym zawodzie asystenta zdrowienia z trudnościami i zagrożeniami na drodze do jego ustanowienia. Jakkolwiek na pytanie o szanse i możliwość realizacji na tej drodze potencjału zawodowego osób chorujących mówca odpowiedział pozytywnie, to otwartą pozostawił kwestię szans przezwyciężania subiektywnych (emocjonalnych) i obiektywnych przeszkód na drodze do ustanowienia nowego zawodu.
Perspektywy jego rychłego wdrożenia stały się jednym z motywów podejmowanych w trakcie wieńczącego wykład panelu dyskusyjnego. Zarówno większość jego uczestników, jak biorący udział w dyskusji przedstawiciele publiczności (w tym stażyści – asystenci zdrowienia) opowiedzieli się za pozytywną odpowiedzią na pytanie o możliwość i celowość uzupełnienia listy zawodów o zawód asystenta zdrowienia w najbliższym czasie. Wypowiedź Zygmunta Marka Miszczaka cechował zaś umiarkowany optymizm – panelista wskazał na fakt, iż środowiska osób chorujących psychicznie znajdują się dopiero na drodze do ujawnienia tkwiącego w nich potencjału.
W swojej podsumowującej XVI Forum Psychiatrii Środowiskowej wypowiedzi prof. Jacek Wciórka powrócił m.in. do kwestii języka, w jakim przedstawiciele różnych środowisk zwykli wypowiadać się na temat problemów zdrowia psychicznego. Dominującą tendencją jest w ostatnim czasie mówienie raczej o kryzysie, niż o schizofrenii. Tam, gdzie inne interwencje nie są możliwe, pozostaje sama możliwość nawiązywania kontaktu z osobami ciepiącymi. Przykładem takiego kontaktu: zarazem spotkania i rozmowy jest kończące się Forum.
Organizatorami XVI Forum Psychiatrii Środowiskowej były: Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Zanim występujący w ich imieniu prof. Andrzej Cechnicki i Barbara Banaś wypowiedzieli formułę: „XVI Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów uważamy za zakończone”, prof. Joanna Krzyżanowska-Zbucka zaprosiła wszystkich obecnych na zbliżający się – zapowiedziany na maj 2019 r.- II Kongres Zdrowia Psychicznego.
Kończące się w ten sposób Forum stanowiło niewątpliwie dla wszystkich jego uczestników najlepsze przygotowanie do obrad kongresowych, mających przed psychiatrią środowiskową, a więc i przed wszystkimi jej beneficjentami otworzyć nowe drogi rozwoju.


Zygmunt Marek Miszczak

środa, 30 maja 2018

APEL DO PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW, PRACOWNIKÓW URZĘDÓW I WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW LUBLINA


Minął rok od I Kongresu Zdrowia Psychicznego. Postulaty wprowadzenia w życie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zabezpieczenia praw osób chorujących psychicznie do godnej opieki stawiane są ze wzrastającą determinacją, ale i Nadzieją. Jej źródłem jest – obok konsolidacji środowisk pacjentów, Ich bliskich i profesjonalistów – wprowadzenie Pilotażu NPOZP.

            Niech otwarcie dróg do realizacji tego Programu przyniesie też zmianę naszego postrzegania osób chorujących i Ich roli w społeczeństwie. Niech dostrzeżenie w osobach zmagających się z kryzysem wartościowych uczestników życia społecznego przywróci Im należny szacunek, zaś dla całego społeczeństwa będzie źródłem ubogacenia w twórcze potencjały. Wszak głoszone na tegorocznym, ogólnokrajowym Marszu Żółtej Wstążki hasła: „GODNA OPIEKA – GODNA CZŁOWIEKA!”, „JESTEM SOBĄ – NIE CHOROBĄ!”, „GODNOŚĆ DLA KAŻDEGO!” to nic innego, jak postulat uczynienia naszego społeczeństwa bardziej sprawiedliwym, solidarnym i otwartym.

            W realizacji tego postulatu każdy z nas powinien dostrzec przestrzeń dla własnych gestów i działań, mających na względzie włączenie aspiracji osób chorujących do godnego życia w spójną wizję dobra wspólnego. Oczekiwania pacjentów psychiatrycznych na wprowadzenie modelu leczenia odpowiadającego nowoczesnym standardom kierowane są pod adresem instytucji i urzędów odpowiedzialnych za formułowanie programów życia i rozwoju naszych społeczności. Pracownicy środków masowego przekazu, jakkolwiek Ich otwarcie na problematykę ochrony zdrowia psychicznego już dziś owocuje delegitymizacją nieuzasadnionych stereotypów, mogą wiele uczynić dla rzetelnego naświetlenia rzeczywistych problemów osób zmagających się z kryzysem psychicznym. Przezwyciężenie postaw i zachowań dyskryminacyjnych i stygmatyzujących zależy wreszcie od każdego z nas!

            W przekonaniu, iż spełnienie tych postulatów stanowić będzie źródło Nadziei dla wszystkich, zaś jakakolwiek dyskryminacja osób zmagających się z kryzysem psychicznym nie znajduje uzasadnienia, pragniemy wyrazić naszą solidarność z tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia.

            Dnia 6. czerwca br. (środa) o godz. 12.00  osoby chorujące, profesjonaliści z zakresu opieki psychiatrycznej i wolontariusze wyjdą na ulice naszego miasta, aby wszystkim, którzy odpowiedzą na Ich apel wręczyć żółte wstążki – symbol solidarności ze sformułowanymi w toku I Kongresu Zdrowia Psychicznego, ciągle oczekującymi na wypełnienie, postulatami swojego środowiska. Będą one rozdawane w okolicach Trybunału przy ul. Rynek 1, na Placu Litewskim, pod Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4 oraz pod Urzędem Wojewódzkim przy ul.  Spokojnej 4.

            W imieniu biorących udział w tej akcji uczestników ośrodków wsparcia oraz członków reprezentujących osoby chorujące i profesjonalistów stowarzyszeń apelujemy o symboliczne wyrażenie solidarności z osobami chorującymi psychicznie. Niech wpięta w widoczną część garderoby żółta wstążka stanie się znakiem odrzucenia przez nas postawy stygmatyzacji i dyskryminacji osób dotkniętych kryzysem psychicznym, zaproszenia najsłabszych spośród nas do uczestnictwa w tworzeniu dobra wspólnego naszych społeczności.W imieniu ŚRODOWISK OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE I PROFESJONALISTÓW Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGOZygmunt Marek Miszczak                                                    Dr n. med. Artur Kochański

Prezes Zarządu Lubelskiego                                                             Prezes Zarządu

Stowarzyszenia JESTEŚMY                                                Lubelskiego Stowarzyszenia

                                                                                              Ochrony Zdrowia Psychicznego

poniedziałek, 21 maja 2018

UCZESTNICZYLIŚMY W MARSZU ŻÓŁTEJ WSTĄŻKI

 I-a rocznica I-go Kongresu Zdrowia Psychicznego była okazją do przeprowadzenia w Warszawie Marszu Żółtej Wstążki. Dnia 19. V. 2018 r. o godz. 12.00 spod Ogrodu Saskiego w Warszawie wyruszyły na Plac Konstytucji delegacje osób chorujących, Ich przyjaciół, znajomych i profesjonalistów z całej Polski. Maszerowali, aby przypomnieć o postulatach środowisk osób chorujących: konieczności zrealizowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (przekształcenia Pilotażu NPOZP z pełną jego realizację), godnej opieki psychiatrycznej dla pacjentów w każdym zakątku Polski, prawie osób chorujących do godności i podmiotowości. Wśród skandowanych przez ok. 200-osobową grupę manifestantów haseł znalazły się m.in.: „GODNA OPIEKA – GODNA CZŁOWIEKA!”; „JESTEŚMY!”; „NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO!”; „GODNOŚĆ DLA KAŻDEGO!”. Z kolei na plakatach i transparentach eksponowanych przez uczestników Marszu przeczytać można było np.: „Choroba to nie mój wybór”; „Jestem obecna”; „1/4 Polaków zetknie się z problemem”; „Jestem sobą – nie chorobą!”.
Na Al. Jerozolimskich szeregi maszerujących zasilone zostały przez zapowiedzianych wcześniej sojuszników upodmiotowienia osób chorujących: kilkunastoosobową grupę motocyklistów. Odczucia manifestantów wypowiedziane zostały na początku i na zakończenie tej imprezy przez P. dr Joannę Krzyżanowską-Zbucką, która wyraziła m.in. przekonanie o nieodzowności ciągłego informowania opinii publicznej o postulatach osób chorujących psychicznie oraz wywierania – w celu ich zaspokojenia – nacisku na rządzących, niezależnie od reprezentowanych przez tych ostatnich barw politycznych.
Przypomnieć wypada, iż stawiane od lat postulaty wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w ostatnim czasie znalazły sojusznika w postaci obecnie urzędującej Rady Ministrów. Uruchomiony przez Nią Pilotaż NPOZP jest jednak – powinien być – dopiero pierwszym krokiem na drodze do uznania słusznych praw osób chorujących.
W Marszu Żółtej Wstążki uczestniczyła m.in. 3-osobowa delegacja Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY. Nasze – reprezentowane również w toku obrad I Kongresu Zdrowia Psychicznego – Stowarzyszenie stara się uczestniczyć we wszystkich działaniach wspieranych przez ogólnopolską Akademię Liderów Cogito. Sobotnia impreza przygotowana zaś została przez Fundację eF.kropka z Warszawy przy wsparciu właśnie ALC. Dziękujemy warszawskim Koleżankom i Kolegom za Ich, służący upublicznieniu postulatów naszego środowiska, wysiłek organizacyjny.


Zygmunt Marek Miszczak – Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY

niedziela, 22 kwietnia 2018

AKADEMIA LIDERÓW COGITO – PRACOWITE OBRADY

W dniach 14-15. IV. br. w Pensjonacie „U Pana Cogito” przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie zebrali się uczestnicy Akademii Liderów Cogito. To obradujące z udziałem Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY oraz innych działających w obszarze psychiatrii ruchów i organizacji pacjenckich gremium zmierza do poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie.
Tym razem w programie spotkania znalazły się - obok warsztatów podnoszących kompetencje społeczne – także inne zagadnienia koncentrujące się wokół problemu i cech lidera. Do lokalnych liderów należeć będą zaś w najbliższej przyszłości:
- zapewnienie udziału szerokich przedstawicielstw osób chorujących psychicznie w zaplanowanym na 19. V. o godz. 12.00 Marszu Żółtej Wstążki w Warszawie oraz
- rozpropagowanie oczekującej na uruchomienie ankiety internetowej dotyczącej standardów opieki psychiatrycznej.
Pierwsza z wymienionych inicjatyw zmierza do połączenia głosu pacjentów chorujących psychicznie, profesjonalistów opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej, rodzin, humanistów, przyjaciół i znajomych, aby – bez względu na poglądy polityczne – posłużyły one do zmian w obrębie polskiej psychiatrii. Jednym z haseł Marszu Żółtej Wstążki będzie prawo do godnego leczenia psychiatrycznego. Nazwa inicjatywy bierze się od atrybutu, o jaki powinien zatroszczyć się każdy z jej uczestników: wpiętej w widoczną część garderoby żółtej wstążki – symbolu solidarności ze spychanymi na margines społeczeństwa osobami chorującymi psychicznie.
Marsz wyruszy dn. 19. V. o godz. 12.00 z Ogrodu Saskiego w Warszawie od strony ul. Marszałkowskiej.
Celem ankiety internetowej będzie stworzenie podstaw do ustalenia przez kompetentne władze prawnie wiążących standardów opieki psychiatrycznej w Polsce. Będzie to drugi już etap podjętych w tym kierunku działań (etap I stanowiło zebranie wstępnych opinii w przedmiotowym zakresie w węższych kręgach profesjonalistów i pacjentów).
Aby podejmowane przez Akademię Liderów Cogito (a zatem także przez reprezentowane na jej gruncie Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY) działania mogły znaleźć oddźwięk w kręgach zainteresowanych osób, potrzebne jest ich rozpropagowanie.
Zwracam się zatem do Czytelników o przekazanie pacjentom psychiatrycznym, Ich rodzinom i profesjonalistom następującego komunikatu:

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Fundację eF.kropka z Warszawy przy wsparciu Akademii Liderów Cogito Marszu Żółtej Wstążki. Uczestnicy Marszu – zaopatrzeni we wpiętą w widoczną część garderoby żółtą wstążkę – zbiorą się dnia 19 maja 2018 r. o godz. 12.00 w Ogrodzie Saskim (od strony ul. Marszałkowskiej) w Warszawie, aby zademonstrować wolę przyczynienia się do zmian w polskiej psychiatrii oraz zapewnienia osobom chorującym prawa do godnego leczenia psychiatrycznego.
Niech tego dnia nie zabraknie w Warszawie nikogo z nas! Wyraźmy swoją solidarność z osobami chorującymi psychicznie!

W imieniu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY: Zygmunt Marek Miszczak


niedziela, 18 marca 2018

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY

PROTOKÓŁ
ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY,
które odbyło się dn. 16. II. 2018 r. w Lublinie

W zebraniu zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do Protokołu wzięło udział  11 osób.


Obrady rozpoczęto przy braku kworum przewidzianego w § 16 ust. 2, w terminie ustalonym w § 18 ust. 4 pkt. 2) Statutu.


Obrady otworzył Zygmunt Marek Miszczak, przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad.

Minutą ciszy uczczono zmarłego członka LSJ Witolda Bienia.

Porządek obrad.
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i odczytanie porządku obrad.
2.  Wybór prowadzącego Walne Zebranie Członków LSJ, protokolanta, ewentualnie komisji skrutacyjnej.
3. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków LSJ.
4. Głosowanie w sprawie nadania godności członka honorowego dr Arturowi Kochańskiemu.
5. Odczytanie Sprawozdań z działalności Zarządu LSJ za okres 10. II. 2014 - 16 . II. 2018 r.
6. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSJ z działalności  za
okres 10. II. 2014 - 16. II. 2018 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi LSJ.
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Zarządu LSJ za okres 10. II. 2014 -  16. II. 2018 r.
8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LSJ.
9. Głosowania w sprawie odwołania i wyboru  Zarządu LSJ.
10. Głosowania w sprawie odwołania i wyboru Komisji Rewizyjnej LSJ.
11. Dyskusja w sprawie określenia głównych kierunków działań stowarzyszenia oraz ewentualnych zmian w statucie (ewentualnie przyjęcie uchwał).
12. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Ustalony przez Zarząd w zgodzie z § 22 pkt. 8)   Statutu porządek obrad przyjęty został do wiadomości przez uczestników zebrania.W toku realizacji pkt. 2 porządku obrad, na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Agnieszki Kania.

Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę Ewy Sadurskiej.

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania  wybrano Agnieszkę Kania.

głosów za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

Na protokolanta zebrania wybrano Ewę Sadurską.

głosów za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

Stosunkiem głosów 11      (za)   do       0         (przeciw) i    0      (wstrzymało się) ustalono jawny tryb głosowań w trakcie Walnego Zebrania Członków LSJ.

W toku realizacji pkt. 3 porządku obrad, po odczytaniu przez Zygmunta Marka Miszczaka projektu Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków LSJ,
przyjęto Uchwałę wprowadzającą Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków LSJ.


UCHWAŁA NR 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY Z DNIA 16.II.2018 R.
O PRZYJĘCIU REGULAMINU OBRAD
WALNEGO ZABRANIA CZŁONKÓW LSJ


W oparciu o § 20 pkt. 3 Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ przyjmuje Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY.


          Ewa Sadurska                           Agnieszka Kania
           Protokolant                        Przewodniczący Zebrania    
           
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W toku realizacji pkt. 4 porządku obrad, po dokonaniu przez Zygmunta Marka Miszczaka uzasadnienia wniosku Zarządu LSJ o nadaniu godności członka Honorowego Panu dr Arturowi Kochańskiemu,
w głosowaniu jawnym  przyjęto Uchwałę zaliczającą w poczet członków honorowych LSJ Pana   Artura Kochańskiego.
UCHWAŁA NR 2/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY Z DNIA 16.II.2018 R.
O ZALICZENIU DR ARTURA KOCHAŃSKIEGO
W POCZET CZŁONKÓW HONOROWYCH LSJ


W oparciu o § 20 pkt. 8) Statutu, na Wniosek Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, Zwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ zalicza w poczet członków honorowych Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY dr Artura Kochańskiego.

Ewa Sadurska                           Agnieszka Kania
           Protokolant                        Przewodniczący Zebrania    

głosów za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu dr Artur Kochański jako członek honorowy LSJ nie bierze udziału w kolejnych głosowaniach.


W toku realizacji pkt. 5 porządku obrad Zygmunt Marek Miszczak odczytał Sprawozdania: merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu LSJ za okres 10. II. 2014 - 16 . II. 2018 r.


W toku realizacji pkt. 6 porządku obrad - z upoważnienia Komisji Rewizyjnej - Zygmunt Marek Miszczak odczytał Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSJ z działalności za okres 10. II. 2014 - 16. II. 2018 r. oraz Uchwałę
Komisji Rewizyjnej LSJ zawierającą wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi LSJ.
W toku realizacji pkt. 7 porządku obrad, w głosowaniu jawnym  zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe Zarządu LSJ za okres 10.II.2014 - 16. II. 2018 r.

UCHWAŁA NR 3/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY Z DNIA 16.II.2018 R.
O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZARZĄDU LSJ ZA OKRES 10.II.2014 -16.II.2018 R.


W oparciu o § 20 pkt. 4) Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY za okres 10.II.2014 - 16. II. 2018 r.

Ewa Sadurska                           Agnieszka Kania
           Protokolant                        Przewodniczący Zebrania  

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W toku realizacji pkt. 8 porządku obrad, w głosowaniu jawnym   przyjęto Uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY.

UCHWAŁA NR 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY Z DNIA 16.II.2018 R.
O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI LSJ


W oparciu o § 20 pkt. 10) Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi LSJ w składzie:.


- Zygmunt Miszczak Prezes
- Tomasz Bosko Wiceprezes
- Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
- Maria Zdziebłowska Członek
- Ewa Sadurska Członek
- Paweł Kamiński Członek
- Damian Ziarkowski CzłonekEwa Sadurska                           Agnieszka Kania
           Protokolant                        Przewodniczący Zebrania  

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.


W toku realizacji pkt. 9 porządku obrad, w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziano się za odwołaniem Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY w składzie:

- Zygmunt Miszczak Prezes
- Tomasz Bosko Wiceprezes
- Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
- Maria Zdziebłowska Członek
- Ewa Sadurska Członek
- Paweł Kamiński Członek
- Damian Ziarkowski Członek


W głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziano się za utrzymaniem 7-osobowego składu Zarządu LSJ.

Zygmunt Marek Miszczak w imieniu Zarządu LSJ poinformował zebranych o pisemnie wyrażonej zgodzie nieobecnego na zebraniu Damiana Ziarkowskiego na kandydowanie do Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY.W głosowaniu jawnym do Zarządu LSJ zgłoszono następujące kandydatury:
-   Damian Ziarkowski                                                                  
-   Zygmunt Marek Miszczak
-   Ewa Barbara Sadurska
-   Grzegorz Kowalczuk
-   Maria Iwona Zdziebłowska
-   Tomasz Bosko
-   Paweł Kamiński


W głosowaniu jawnym nad wyborem zgłoszonych kandydatów w skład Zarządu,  zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
-   Damian Ziarkowski                               - 10                                                          
-   Zygmunt Marek Miszczak                     - 10
-   Ewa Barbara Sadurska                        -10
-   Grzegorz Kowalczuk                             - 10
-   Maria Iwona Zdziebłowska                  - 10
-   Tomasz Bosko                                      - 10
-   Paweł Kamiński                                    - 10W sprawie wyboru Prezesa LSJ zgłoszono kandydaturę Zygmunta Marka Miszczaka.

W głosowaniu jawnym nad wyborem Prezesa LSJ, opowiedziano się za wyborem Zygmunta Marka Miszczaka
na stanowisko Prezesa LSJ.

głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

W sprawie wyboru Wiceprezesa  LSJ zgłoszono kandydaturę Tomasza Bosko.

W głosowaniu jawnym nad wyborem Wiceprezesa LSJ, opowiedziano się za wyborem Tomasza Bosko
na stanowisko Wiceprezesa LSJ.

głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.W sprawie wyboru Skarbnika LSJ zgłoszono kandydaturę Grzegorza Kowalczuka.

W głosowaniu jawnym nad wyborem Skarbnika LSJ, opowiedziano się za wyborem Grzegorza Kowalczuka
na stanowisko Skarbnika LSJ.

głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.

Przyjęto Uchwałę o odwołaniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY i wyborze na nową kadencję Zarządu w nowym składzie.

UCHWAŁA NR 5/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY Z DNIA 16.II.2018 R.
O ODWOŁANIU ZARZĄDU Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY
I WYBORZE  NA NOWĄ KADENCJĘ ZARZĄDU W NOWYM SKŁADZIE


§ 1

W oparciu o § 20 pkt. 5) Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY odwołuje Zarząd LSJ w składzie:
- Zygmunt Miszczak Prezes
- Tomasz Bosko Wiceprezes
- Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
- Maria Zdziebłowska Członek
- Ewa Sadurska Członek
- Paweł Kamiński Członek
- Damian Ziarkowski Członek
§ 2


W oparciu o § 20 pkt. 5) Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY dokonuje wyboru Zarządu LSJ w następującym składzie:

- Zygmunt Miszczak Prezes
- Tomasz Bosko Wiceprezes
- Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
- Maria Zdziebłowska Członek
- Ewa Sadurska Członek
- Paweł Kamiński Członek
- Damian Ziarkowski Członek

Ewa Sadurska                           Agnieszka Kania
           Protokolant                        Przewodniczący Zebrania  
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.


W toku realizacji pkt. 10 porządku obrad, w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 10  (za) do   0   (przeciw)   i  0  (wstrzymało się)  opowiedziano się za odwołaniem Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY w składzie:

- Aldona Bogusz Przewodniczący
- Marzena Rutkowska Zastępca Przewodniczącego
- Witold Bień SekretarzW głosowaniu jawnym do Komisji Rewizyjnej LSJ zgłoszono następujące kandydatury:

-   Jacek Porzak                                                                  
-   Marta Figiel
-   Marzena RutkowskaW głosowaniu jawnym zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
-   Jacek Porzak                       - 10                                                              
-   Marta Figiel                          - 10
-   Marzena Rutkowska            - 10

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LSJ zgłoszono kandydaturę Marty Figiel.

W głosowaniu jawnym nad wyborem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LSJ opowiedziano się za wyborem Marty Figiel
na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LSJ.

głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.


W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LSJ zgłoszono kandydaturę Marzeny Rutkowskiej.

W głosowaniu jawnym nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LSJ opowiedziano się za wyborem Marzeny Rutkowskiej
na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LSJ.

głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.      

W sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej LSJ zgłoszono kandydaturę Jacka Porzaka.

W głosowaniu jawnym nad wyborem Sekretarza Komisji Rewizyjnej LSJ opowiedziano się za wyborem Jacka Porzaka
na stanowisko Sekretarza Komisji Rewizyjnej LSJ.

głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1.Przyjęto Uchwałę o odwołaniu Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY i wyborze na nową kadencję Komisji Rewizyjnej w nowym składzie.

UCHWAŁA NR 6/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY Z DNIA 16.II.2018 R.
O ODWOŁANIU KOMISJI REWIZYJNEJ Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY
I WYBORZE  NA NOWĄ KADENCJĘ KOMISJI REWIZYJNEJ W NOWYM SKŁADZIE


§ 1

W oparciu o § 20 pkt. 5) Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY odwołuje Komisję Rewizyjną LSJ w składzie:
- Aldona Bogusz Przewodniczący
- Marzena Rutkowska Zastępca Przewodniczącego
- Witold Bień Sekretarz

§ 2

W oparciu o § 20 pkt. 5) Statutu Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY dokonuje wyboru Komisji Rewizyjnej LSJ w następującym składzie:

-          Marta Figiel                                                         - Przewodniczący
-          Marzena Rutkowska                                        - Zastępca Przewodniczącego
-          Jacek Porzak                                                     - SekretarzEwa Sadurska                           Agnieszka Kania
           Protokolant                        Przewodniczący Zebrania  

Uchwałę podjęto jednogłośnie.


W  toku realizacji pkt. 11 porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:


Dr Artur Kochański wyraził podziękowanie za zaszczyt bycia włączonym w poczet członków honorowych LSJ. Wyraził swoją radość z faktu współpracy osób chorujących z gronem profesjonalistów. Podkreślił wagę działalności stowarzyszenia. Zadeklarował pomoc i radę na przyszłość. Odnosząc się do sprawozdania merytorycznego z działalności LSJ za okres 10. II. 2014 - 16. II. 2018 r. podkreślił, iż wiele spośród podjętych przez LSJ działań przyczyniło się do opracowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.


Zygmunt Marek Miszczak zaapelował do zebranych o utrzymanie Statutu LSJ w dotychczasowym kształcie. Opowiedział się za utrzymaniem i pogłębieniem współpracy LSJ z Akademią Liderów Cogito.

Ewa Sadurska zaapelowała do zebranych o udział w redagowaniu wydawanego przez LSJ Informatora LSJ, a także stron internetowej i facebookowej LSJ.

Tomasz Bosko wyraził nadzieję, że przy wsparciu zaprzyjaźnionych podmiotów, w tym Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego uda się stowarzyszeniu w przyszłości pozyskiwać fundusze na działalność LSJ.

Paweł Kamiński postulował udział w posiedzeniach Zarządu LSJ przedstawicieli Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Dr Artur Kochański położył nacisk na potrzebę podejmowania takich form działalności, które sprzyjały będą pozyskiwaniu nowych członków stowarzyszenia.

Ewa Sadurska zwróciła uwagę na potrzebę organizowania przez LSJ spotkań i wyjazdów integracyjnych.

Grzegorz Kowalczuk postulował ustalenie jednego dnia w miesiącu jako dnia cyklicznych spotkań członków LSJ.

Paweł Kamiński postulował skuteczniejszą dystrybucję materiałów informacyjnych LSJ w różnych ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Ewa Sadurska sformułowała propozycję wykorzystania dokonań LSJ w akcji informacyjnej o stowarzyszeniu oraz ujęcia ich w formie haseł.

Zygmunt Marek Miszczak zaapelował do zebranych o bardziej efektywne wywiązywanie się ze statutowego obowiązku opłacania składek członkowskich LSJ.

Ewa Sadurska sformułowała propozycję rozpoczęcia zebiegów na rzecz pozyskiwania funduszy dla stowarzyszenia. Zaapelowała o podjęcie starań o otwarcie lokalu nie będącego przychodnią ani ośrodkiem wsparcia, a służącego osobom chorującym psychicznie.Realizując pkt. 12 porządku obrad, przewodnicząca zebrania Agnieszka Kania zakończyła  obrady Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków LSJ.

Załącznik nr 1 do Protokołu
Lista obecności członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków LSJ w dniu 16. II. 2018 r.

         Ewa Sadurska                             Agnieszka Kania
           Protokolant                        Przewodniczący Zebrania                                                                      

wtorek, 27 lutego 2018

SPOTKANIE AKADEMII LIDERÓW COGITO W KRAKOWIEZ udziałem przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY odbyło się w sobotę i niedzielę 24-25. II. kolejne zebranie Akademii Liderów Cogito. Zebrani w Krakowie reprezentanci osób chorujących psychicznie z całej Polski debatowali nad sposobami wsparcia procesu przygotowań Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zastanawiali się nad czynnikami zwiększenia dynamiki działań Akademii oraz ich skuteczności.
Każde ze spotkań ALC prowadzi do zwiększenia kompetencji społecznych uczestników tego gremium, które w ubiegłym roku stało się jednym ze współorganizatorów I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Za sprawą uczestników Akademii udało się w ostatnim czasie przygotować anglojęzyczną wersję ostatniego, 37-go Nr czasopisma środowiska osób chorujących psychicznie „Dla Nas”.  Jego wydawcą jest, również reprezentowane na gruncie ALC, krakowskie Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”.
Determinacja zaangażowanych w obronę praw osób chorujących przedstawicieli środowiska sprawia, iż hasło upodmiotowienia osób chorujących psychicznie nabiera stopniowo konkretnych kształtów. Stojącym przed ALC wyzwaniem jest objęcie zasięgiem swojej reprezentacji wszystkich regionów naszego kraju. W Lublinie kontakt z Akademią Liderów Cogito można nawiązać poprzez Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY. Wszyscy zainteresowani znajdą go odwiedzając stronę internetową LSJ:  lsjestesmy.blogspot.com lub niedawno uruchomioną stronę facebookową: Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY.

Zygmunt Marek Miszczak

sobota, 17 lutego 2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY za okres 10. II. 2014 - 16. II. 2018 r.

W okresie sprawozdawczym 10. II. 2014 r. -   16. II. 2018 r. działalność Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY uwarunkowana była zarówno czynnikami ułatwiającymi zarządzanie Stowarzyszeniem,  jak i stanowiącymi możliwe do uniknięcia przeszkody. Do czynników ułatwiających należały: duża swoboda w wytyczaniu kierunków działalności Stowarzyszenia w początkowym okresie tej działalności oraz otrzymywane w całym omawianym okresie wielorakie wsparcie ze strony zaprzyjaźnionego Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Wśród przeszkód utrudniających działalność Zarządu wymienić należy niewielką początkowo znajomość Statutu LSJ (także wśród członków Zarządu); trudności w komunikacji z członkami-założycielami LSJ, spośród których jedynie część udostępniła swoje adresy mailowe; małą mobilność członków Stowarzyszenia, a także niską ściągalność składek członkowskich.
Wskutek niewielkiego zainteresowania Członków-założycieli opłatą składek, Budżet LSJ za rok 2014 np. zamknął się kwotą 220 zł, z czego 140 zł pochodziło z wpłat 20-złotowej składki, zaś 80 zł stanowiły darowizny.
W tych warunkach Zarząd starał się podejmować działania wynikające z określonych w § 6 Statutu celów Stowarzyszenia.
Przed podjęciem działalności merytorycznej podjął starania o dopełnienie wymogów formalnych związanych z koniecznością rejestracji LSJ. Dnia 14. II. 2014 r. skierowany został do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Ze składaniem dokumentów do akt rejestrowych wiązał się pierwszy wydatek Stowarzyszenia, jakim była opłata sądowa w wysokości 40 zł. W dniu 30. IV. 2014 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tę samą datę ma zawarte pomiędzy LSJ a Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego pisemne porozumienie w przedmiocie praw LSJ do uznania lokalu przy ul. Gospodarczej 32 za właściwy adres Stowarzyszenia. Tego samego dnia Zarząd Stowarzyszenia podjął swoją pierwszą Uchwałę. Jej przedmiotem było określenie wysokości składki członkowskiej LSJ (20 zł w stosunku rocznym).
W miesiącu marcu 2014 r.członkowie LSJ brali udział w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychoedukacji i psychopatologii dla pracowników i studentów UMCS. Spotkania odbyły się w ramach projektu "Przyjazny Uniwersytet".
Dnia 15. V. 2014 r. Stowarzyszenie uzyskało nr REGON. Tego samego dnia członkowie Zarządu Stowarzyszenia wzięli udział w panelu eksperckim kończącym realizację projektu "Przyjazny Uniwersytet", zainicjowanego przez Biuro ds Osób Niepełnosprawnych UMCS wspólnie z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS. Przedmiotem projektu było podjęcie działań na rzecz stworzenia odpowiednich warunków studiowania osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Udział w panelu wieńczył wcześniejsze zaangażowanie członków Zarządu w prowadzenie warsztatów ze studentami.
Dnia 17. V. 2014 r. z inicjatywy Prezes Zarządu LSJ odbyła się wycieczka do dawnego Klasztoru Powizytkowskiego - dzisiejszej siedziby Centrum Kultury w Lublinie, połączona ze zwiedzaniem jego pracowni.
Od dnia 29. V. 2014 r. Stowarzyszenie dysponuje ostatnim atrybutem potwierdzającym oficjalny charakter jego działalności, jakim jest Numer Identyfikacji Podatkowej.
Dnia 12. VI. 2014 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji zorganizowanej z inicjatywy Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w warszawskiej siedzibie tej Akademii. W toku konferencji członkowie Prezydium Zarządu podpisali w imieniu Stowarzyszenia Deklarację Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. Porozumienie to jest inicjatorem wielu spotkań i konferencji poświęconych problematyce osób chorujących psychicznie; dysponuje swoją stroną internetową www.czasnaporozumienie.pl; prowadzi szkolenia i zajmuje się działalnością doradczą.
Od 2. VII. 2014 r. Stowarzyszenie dysponuje założonym w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przy ul. 1 Maja w Lublinie kontem. Posiadanie własnego konta bankowego warunkuje przejrzystość dysponowania funduszami LSJ, co ma duże znaczenie w kontekście obowiązku corocznego rozliczenia finansowego przed Urzędem Skarbowym. Tego samego dnia zainaugurowana została strona internetowa LSJ. Jej adres to www.lsjestesmy.blogspot.com. Od 8. VII. 2014 r. Stowarzyszenie dysponuje swoim adresem mailowym: lsjestesmy@gmail.com, pod którym każdy z członków LSJ w dowolnym czasie może poszukiwać kontaktu z Zarządem.
Dnia 13. IX. 2014 r. przedstawiciele Zarządu LSJ wzięli udział w charakterze prelegentów w przedostatniej sesji, zorganizowanej w dniach 11-13. IX. 2014 r. XVII edycji Lubelskich Spotkań Naukowych. Celem tej międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym było budowanie mostu pomiędzy najlepszymi zdobyczami neurobiologii a postępem terapii zaburzeń psychicznych.
Dnia 10. X. 2014 r. w toku obchodów XXII Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego obecność LSJ zaznaczyła się obsługą własnego stolika, przy którym rozdawane były m.in. ulotki Stowarzyszenia oraz udziałem w części artystycznej.
W pierwszej połowie grudnia 2014 r. członkowie Zarządu odpowiedzieli w imieniu Stowarzyszenia na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w konsultacjach społecznych będących podstawą opracowania końcowego sprawozdania Rzecznika z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wypełniając ankietę internetową Zarząd wyraził opinię na temat obecnego stanu poszanowania praw osób niepełnosprawnych psychicznie w naszym kraju.
Rok 2014 był także  okresem inicjatyw Stowarzyszenia, których dokładnej daty z perspektywy obecnego czasu nie udało się ustalić. Należały do nich: wyjazd członków Zarządu do Krakowa, gdzie miało miejsce inicjowanie ściślejszych kontaktów z tamtejszym Stowarzyszeniem "Otwórzcie Drzwi" (początek czerwca 2014 r.) oraz wizyta większego grona członków jednego z radomskich stowarzyszeń w Ośrodku Ex Cordis w Lublinie.
W dniach 17-18. III. 2015 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja o Zdrowiu Psychicznym "Obudźmy Nadzieję i Szukajmy Rozwiązań. Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia", której gościem był światowy autorytet w dziedzinie psychiatrii prof. Daniel Fisher. Skromnym wkładem członków Zarządu LSJ w jej przygotowanie był opracowany przez nich raport na temat warunków zdrowienia.
W dniu 31. III. 2015 r. Zarząd przyjął swoją drugą Uchwałę. Jej przedmiotem było przyjęcie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. Przyjęcie Uchwały było prawnym obowiązkiem Zarządu, zobligowanego do wyboru formy składania corocznych sprawozdań przed Urzędem Skarbowym.
W dniach 16, 21 i 23. IV. 2015 r. w ramach projektu "Przyjazny Uniwersytet" odbywały się z udziałem członków Zarządu warsztaty z psychoedukacji dla zainteresowanych tą formą kształcenia pracowników UMCS.
Dnia 19. VI. 2015 r. Zarząd podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1. I. do 31. XII. 2014 r. Tym samym zachowany został prawem przewidziany termin złożenia sprawozdania przed Urzędem Skarbowym.
Dzień 3. IX. 2015 r. był dniem zorganizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w obronie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W przeprowadzenie tej manifestacji czynnie zaangażowali się członkowie LSJ - tak zbierając podpisy pod petycją do właściwych władz, jak przemawiając i uczestnicząc bezpośrednio w spotkaniu Komitetu Protestacyjnego z Wojewodą Lubelskim.
Dnia 7. IX. 2015 r. doszła do skutku wizyta członków Zarządu LSJ na oddziałach CD Kliniki Psychiatrii w Lublinie. To - zaplanowane w porozumieniu z personelem - spotkanie z pacjentami oddziału szpitalnego było okazją do złożenia świadectwa o możliwości wyleczenia z choroby psychicznej i celowości podejmowania w tym kierunku wysiłków. Aspekt edukacyjny spotkania stanowiły udzielone pacjentom informacje na temat dostępnych alternatyw korzystania z pomocy środowiskowej po opuszczeniu oddziału. Program spotkania przewidywał zakup 10 kg nektarynek dla pacjentów, który to zakup sfinansowany został z funduszy Stowarzyszenia.
W dniach 17-19. IX. 2015 r. w Kazimierzu Dolnym przedstawiciel Zarządu występował w charakterze prelegenta w toku XVIII konferencji naukowo-szkoleniowej dla lekarzy psychiatrów, prowadzonej w ramach Lubelskich Spotkań Naukowych.
Dnia 8. X. 2015 r. członek Zarządu wziął w charakterze prelegenta udział w Konferencji "Przezwyciężyć Kryzys Psychiczny" zorganizowanej w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Konferencja była komponentą bogatego programu śląskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
W zorganizowanych 9. X. 2015 r. obchodach tego święta w Lublinie czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia. Ich zaangażowanie przejawiło się tak poprzez rozdawanie ulotek przy własnym stoliku LSJ, jak i poprzez udział w części artystycznej.
Zorganizowana w dniach 3-4. XII. 2015 r. trzecia edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych była pierwszą, w której reprezentowane było nasze Stowarzyszenie. Oprócz prezentacji prac artystycznych członków LSJ, przy naszym stoliku rozdawane były materiały edukacyjno-informacyjne zarówno Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, jak i Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W dniu 8. XII. 2015 r. na zaproszenie przeżywającego swój Jubileusz 25-lecia Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego przedstawiciele LSJ wzięli udział w okolicznościowej sesji w Trybunale Głównym Koronnym w Lublinie. Wyrazy wdzięczności za doznawaną pomoc oraz solidarności z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem profesjonalistów złożył przedstawiciel Zarządu LSJ.
Październik i grudzień 2015 r. były także miesiącami realizacji projektu "Wzajemnie pomocni - w trosce o zdrowie psychiczne", w toku którego członkowie LSJ odbyli szereg spotkań ze studentami i uczniami lubelskich liceów. Spotkania te stały się okazją do przybliżenia zainteresowanym perspektywy osoby chorującej jako aspirującej i zdolnej do pełnoprawnego i pełnowartościowego życia oraz rozwoju w społeczeństwie.
Podobnie, jak w odniesieniu do roku wcześniejszego - nie wszystkie inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia dają się dokładnie umiejscowić w czasie. Poza niniejszym sprawozdaniem znalazły się kilkakrotnie ponawiane spotkania okolicznościowe członków Stowarzyszenia o charakterze pozaorganizacyjnym.
Z dnia  20.XI. 2015 r. pochodzi otrzymana przez Zarząd od dotychczasowej Prezes LSJ pisemna rezygnacja, pociągająca za sobą konieczność podjęcia Uchwały Zarządu z dnia 18. I. 2016 r.  zwołującej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ. Również z 18. I. 2016 r. pochodzi Uchwała o przyjęciu w poczet członków LSJ.
Poza wzmiankowanymi wyżej wydatkami Stowarzyszenia na uiszczenie opłaty sądowej oraz zakup nektarynek dla pacjentów Kliniki Psychiatrii jedynym i marginalnym wydatkiem Stowarzyszenia w pierwszych dwóch latach działalności było przeznaczenie niewielkiej kwoty na zakup znaczków i kopert w celu umożliwienia korespondencji z urzędami - zwłaszcza III Urzędem Skarbowym i Głównym Urzędem Statystycznym - adresatem corocznego sprawozdania.
Rezultatem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY z dnia 22. II. 1016 r. było uzupełnienie składu Zarządu LSJ. Nowym członkiem Zarządu LSJ została Ewa Sadurska. Wybrano też nowego Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, którym został Zygmunt Marek Miszczak. W związku z  opróżnieniem przez wyżej wymienionego funkcji Wiceprezesa, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ zrezygnowało z wyboru drugiego Wiceprezesa. Wiceprezesem LSJ pozostał nadal Tomasz Bosko. Ukonstytuowany w wyniku  NWZC LSJ skład Zarządu LSJ przedstawia się zatem następująco:
- Zygmunt Marek Miszczak Prezes
- Tomasz Bosko Wiceprezes
- Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
- Ewa Sadurska Członek
- Iwona Maria Zdziebłowska Członek
- Paweł Kamiński Członek
- Damian Ziarkowski Członek.
W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LSJ odbyło się też posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, który przyjął Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
Na zaproszenie Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi” przedstawiciele LSJ przybyli dn. 25. IV. 2016 r.  do Krakowa, zasilając grono łącznie 20 działaczy ruchów i stowarzyszeń działających na rzecz poszanowania praw i interesów osób chorujących psychicznie z całej Polski i reprezentujących te osoby. AKADEMIA LIDERÓW – taka jest bowiem oficjalna nazwa spotkania – stanowiła forum wymiany doświadczeń, nawiązania bliższych relacji pomiędzy przedstawicielami różnorodnych środowisk oraz wypracowania zasad przyszłego współdziałania. Było to pierwsze z serii spotkań stale instytucjonalizującej się i podejmującej kolejne wyzwania Akademii Liderów Cogito.
Przedstawiciele LSJ wzięli dn. 25. V. 2016 r.udział w debacie środowiskowej wokół praw osób z zaburzeniami psychicznymi, która stanowiła kolejną, lubelską odsłonę realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Podkreślić należy, iż przedstawicele osób chorujących występowali w trakcie debaty w charakterze ekspertów.
Dnia 8. VI. 2017 r. Zarząd przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego z działalności LSJ za okres 1. I.-31. XII. 2015 r.
Dnia 9. VI. 2016 r. odbyło się w Krakowie kolejne posiedzenie Akademii Liderów Cogito, której gościem był prof. Mike Slade z Wielkiej Brytanii - profesor The University of Nottingham. Uczestnicy posiedzenia, w tym przedstawiciele LSJ, dyskutowali na tematy dróg zdrowienia osoby chorującej, respektujących należną Jej godność i podmiotowość.  
W dniach 9-10. VI. 2016 r. przedstawiciele LSJ wzięli udział w zorganizowanym przez Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej beneficjentów, rodzin i profesjonalistów, odbywającym się pod hasłem: "Umacnianie i zdrowienie. Dać Nadzieję". Udział ten zaznaczył się wygłoszeniem jednego z referatów przewodnich. W toku Forum Zygmunt Marek Miszczak uhonorowany został przyznanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Certyfikatem Eksperta Cogito.
Dnia 13 lipca 2016 r. na terenie Ośrodka Wsparcia "Serce" przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie odbyło się z udziałem uczestników ośrodka oraz przedstawicieli LSJ spotkanie informujące o celach działania naszego Stowarzyszenia oraz możliwych drogach jego rozwoju.
Dnia 12 sierpnia 2016 r. z udziałem przedstawiciela Zarządu LSJ odbyły się na terenie Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim dwa spotkania z osobami leczącymi się na oddziałach szpitala. Tematem tych spotkań było nowe oblicze, realizowanej m.in. w Lublinie, psychiatrii środowiskowej.
Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY było organizatorem przeprowadzonego dnia 1. X. 2016 r. rajdu rowerowego nad Zalew Zemborzycki oraz wieńczącego wyprawę wspólnego grilla przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Ametystowej w Lublinie. W tych integracyjnych imprezach udział wzięły osoby po kryzysie psychicznym.
Dn. 6. X. 2016 r.  przedstawiciele Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY oraz kapelan osób chorujących ks. Tadeusz Liminowicz przybyli na zaproszenie personelu i pacjentów do Klubu Pacjenta  III Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Była to druga wizyta przedstawicieli naszego Stowarzyszenia u zmagających się z kryzysem pacjentów tego kompleksu szpitalnego. Dopełnieniem zaniesionego pacjentom przesłania Nadziei na wyzdrowienie była część artystyczna - wspólny śpiew przy gitarach oraz skromny poczęstunek (Zarząd LSJ dokonał zakupu 10 kg owoców).
W latach 2016-2017 przedstawiciele Zarządu LSJ brali udział w szeregu spotkań Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Miejscem spotkań był DPS przy ul. Ametystowej w Lublinie. Owocem tego zaangażowania był m.in. współudział w przygotowaniu -  wspólnie z pozostałymi uczestnikami tego gremium - Forum PsychiatriiŚrodowiskowej oraz Dnia Otwartego dla Mieszkańców Lublina w dniach 10-12. X. 2016 r. Tematem przeprowadzonej dn. 11. X. 2016 r. konferencji było „Jak przezwyciężyć kryzys psychiczny – Osamotnienie, Wsparcie, Nadzieja”. Przedstawiciele LSJ wzięli czynny udział w konferencji. Wchodzący w skład Akademii Liderów Cogito członkowie LSJ byli też gospodarzami przeprowadzonego dnia 10. X. 2016 r. trzeciego już spotkania tego ogólnopolskiego gremium. Dnia 11. X. przybyłym z ośrodków zamiejscowych uczestnikom ALC umożliwili udział w zrealizowanej z udziałem dyplomowanego przewodnika P. Barbary Michalskiej wycieczce po Lublinie.
Dnia 14 listopada 2016 r. Zarząd przyjął wymaganą prawem Uchwałę w przedmiocie nieprzyjmowania przez Stowarzyszenie wpłat gotówkowych równych lub przekraczających równowartość 15.000 euro.
Dnia 15. XI. 2016 r. odbyły się z udziałem przedstawiciela LSJ przeprowadzone przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!" wykłady i warsztaty dla osób chorujących psychicznie i profesjonalistów z zakresu psychiatrii. Tego samego dnia w Cinema City PLAZA odbył się pokaz, przedstawiających sukcesy pacjentów odniesione  w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego, filmów dokumentalnych "Siła" i "Rozproszenie".
W miesiącach listopadzie i grudniu 2016 r. członkowie LSJ odbyli szereg spotkań w młodzieżą szkół średnich Lublina, w toku których przedstawiali specyfikę problemów osób chorujących psychicznie, drogi, na których dokonuje się Ich zdrowienie oraz zwracali uwagę na możliwość uzyskania przez zainteresowanych niezbędnej pomocy specjalistycznej. Spotkania te odbywały się w ramach projektu "Wzajemnie pomocni - w trosce o zdrowie psychiczne".
Członkowie LSJ brali także wielokrotnie udział w panelach dyskusyjnych na temat filmów poruszających problemy osób chorujących psychicznie, realizowanych na zlecenie Miasta Lublin w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka". Panele takie odbyły się przykładowo: dn. 12. X. 2016 r. (w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego), 14. XII. 2016 r., 19. IV. 2017 r., 22. XI. 2017 r.
Dzień 1. XII. 2016 r. był dniem zorganizowania IV-ej edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, w której udział wzięło - w charakterze wystawcy - Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY. Przedstawiciele LSJ rozprowadzali materiały promujące zarówno swoje Stowarzyszenie, jak i zaprzyjaźnione LSOZP.
Dnia 10. XII. 2016 r. z udziałem przedstawicieli LSJ odbyło się w Krakowie posiedzenie Akademii Liderów Cogito, poświęcone dalszym drogom rozwoju tego ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób chorujących psychicznie.
Dnia 18. I. 2017 r. Prezes LSJ wystosował do prof. Piotra Nowaka list otwarty. List był odpowiedzią na powielającą stereotypy wypowiedź prof. Piotra Nowaka, zawartą w Jego, opublikowanym na stronie www.rp.pl,  tekście "Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe".
W dniach 10-12.III. 2017 r. przedstawiciele LSJ uczestniczyli w spotkaniu Akademii Liderów Cogito, w które wnieśli swój wkład. Dyskutowano na temat przesłania, jakie winno przyświecać zaplanowanemu na 8.V.2017 r. I Kongresowi Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Ostatnia dzienna sesja tego posiedzenia poświęcona była przygotowaniu projektu Manifestu tego Kongresu.
Przeprowadzone z udziałem przedstawicieli LSJ posiedzenie Akademii Liderów Cogito z 27-29. IV. 2017 r. poświęcone było bliższym przygotowaniom do I Kongresu Zdrowia Psychicznego - tak w aspekcie merytorycznym, jak organizacyjnym.
Ostatnie miesiące przed zaplanowanym na 8.V.2017 r. I Kongresem Zdrowia Psychicznego były okresem wytężonych działań, zmierzających do nadania temu wydarzeniu możliwie najbardziej reprezentatywnego charakteru. W tym celu przeprowadzono spotkania z uczestnikami wszystkich niemal, funkcjonujących na terenie Lublina ośrodków wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Przedstawiono założenia ideowe Kongresu oraz zebrano postulaty i oczekiwania wiązane z Kongresem zarówno przez osoby chorujące, jak przez sprawujących nad nimi pieczę profesjonalistów - opiekunów i  terapeutów. Zebrane wnioski posłużyć miały także jako ważny punkt odniesienia uczestnikom Konsultacji okołokongresowych z udziałem  przedstawicieli ogółu instytucji świadczących usługi na rzecz osób chorujących psychicznie. Konsultacje te pierwotnie zaplanowane były jako konsultacje przedkongresowe. Przejawem solidarności uczęszczających do lubelskich ośrodków wsparcia osób chorujących oraz Ich opiekunów i terapeutów z I Kongresem Zdrowia Psychicznego była zainicjowana przez LSJ akcja noszenia przez mieszkańców Lublina żółtych wstążeczek. Została ona przeprowadzona w dniu Kongresu, tj. 8. V. 2017 r.
Dnia 8. V. 2017 r. odbył się w Warszawie współorganizowany przez Akademię Liderów Cogito przy udziale LSJ I Kongres Zdrowia Psychicznego. Stanowił pierwszą tej rangi próbę postawienia na forum publicznym problemów osób chorujących psychicznie, podsumowania wysiłków podejmowanych przez różne podmioty pozostające w służbie tych osób, przede wszystkim zaś przedstawienia postulatów środowiska, wśród których najważniejszym było wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Kongres zwrócił uwagę mediów i władz publicznych na wieloletnie zaniedbania na drodze wdrażania modelu psychiatrii środowiskowej jako modelu odpowiadającego współczesnemu stanowi specjalistycznej wiedzy medycznej oraz godności osób chorujących. Dokumentem przyjętym jednogłośnie przez uczestników Kongresu była Deklaracja Warszawska I Kongresu Zdrowia Psychicznego.
Dnia 15. V. 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się Konsultacje okołokongresowe, w toku których przedstawiciele LSJ zreferowali m.in. odnoszące się do potrzeb osób chorujących psychicznie i sprawujących nad nimi pieczę instytucji, postulaty środowiska.
Dnia 23 czerwca 2017 r. Zarząd LSJ przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego z działalności LSJ za okres 1. I. -31. XII. 2016 r.
Dnia 9. IX. 2017 r. z inspiracji członka Zarządu LSJ odbyła się wycieczka rowerowa spod budynku mieszkań chronionych przy ul. Ametystowej w Lublinie nad Zalew Zemborzycki. We wrześniu 2017 r. wydano 3 Nr, ukazującego się od IX. 2016 r. Informatora LSJ.
W miesiącach październiku i listopadzie 2017 r. człkonkowie LSJ odbyli szereg spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych w ramach projektu "Wzajemnie pomocni - w trosce o zdrowie psychiczne". Spotkania były dla Nich okazją do przełamywania stereotypów odnoszących się do osób chorujących psychicznie oraz dania świadectwa o przezwyciężalnym charakterze problemów osób dotkniętych kryzysem psychicznym.
Przeprowadzone w Krakowie w dniach 3-5. XI. 2017 r. z udziałem przedstawicieli LSJ posiedzenie Akademii Liderów Cogito poświęcone było przygotowaniu wyboru Reprezentanta środowisk pacjenckich do Zespołu ds Wdrożenia Pilotażu Programu Psychiatrii Środowiskowej w Ramach NPOZP. Tematem sesji sobotniej (4.XI.) było wypracowanie wspólnego stanowiska  w odniesieniu do zawodu instruktora/asystenta zdrowienia, przypisanej mu roli oraz uwarunkowań jego wykonywania przez osoby chorujące.
Dnia 24. XI. 2017 r. Przedstawiciele Zarządu LSJ wzięli udział w zorganizowanej w ramach Forum Psychiatrii Środowiskowej konferencji  „Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych”. Jej organizatorem było w roku 2017 Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Dnia 5 grudnia 2017 r. członkowie LSJ reprezentowali Stowarzyszenie w V-ej edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, w ramach której uczestniczyli w Konferencji oraz rozprowadzali - w ramach części wystawienniczej - materiały promujące Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY oraz zaprzyjaźnione Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także produkty twórczości artystycznej członków LSJ.
Na ostatnim posiedzeniu w okresie sprawozdawczym, to jest dnia 15. XII. 2017 r. Zarząd przyjął szereg Uchwał związanych z obowiązkiem zwołania Walnego Zebrania Członków LSJ, wynikającym z postanowień Statutu LSJ oraz z wymogami bieżącej działalności. Podjęto następujące Uchwały: o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia; o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LSJ; o przyjęciu sporządzonego przez Skarbnika LSJ Sprawozdania w zakresie działalności finansowej za podstawę określenia budżetu LSJ za okres 10. II. 2014 -   16. II. 2018 r.; o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu LSJ w okresie sprawozdawczym.
Jak się wydaje - przedstawione wyżej działania mieszczą się całkowicie w ramach zadań określonych  w  § 6 Statutu Stowarzyszenia i nie wykraczają poza dopuszczalne formy działań określone w § 7-ym.
Zarząd Stowarzyszenia nie ustrzegł się jednak błędów. Zaliczyć do nich należy brak zawiadamiania członków Komisji Rewizyjnej o planowanych posiedzeniach Zarządu, co stoi w sprzeczności z § 25. 1 Statutu, gwarantującym Komisji Rewizyjnej prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Uchybienie to wynikało z faktu słabego generalnie kontaktu członków Zarządu z członkami Stowarzyszenia - braku wypracowania skutecznych metod komunikacji. Pewnym usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy może być fakt wielokrotnego ponawiania przez Zarząd kontaktu z członkami - założycielami - nie tylko drogą mailową, ale również telefoniczną.
W chwili obecnej stojącym przed LSJ wyzwaniem jest także poprawa ściągalności składek członkowskich: odnoszący się do roku 2018 stan rzeczy nie pozwala bowiem Stowarzyszeniu na podejmowanie szerzej zakrojonej działalności.
Składając sprawozdanie ze swej działalności Zarząd wyraża zarazem podziękowanie tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w okresie sprawozdawczym do realizacji zadań statutowych naszego Stowarzyszenia.

 Podpisy:


Zygmunt Marek Miszczak Prezes
Ewa Sadurska członek Zarządu
Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
Tomasz Bosko Wiceprezes
Damian Ziarkowski członek Zarządu
Iwona Maria Zdziebłowska członek Zarządu
Paweł Kamiński członek Zarządu