sobota, 17 lutego 2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY za okres 10. II. 2014 - 16. II. 2018 r.

W okresie sprawozdawczym 10. II. 2014 r. -   16. II. 2018 r. działalność Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY uwarunkowana była zarówno czynnikami ułatwiającymi zarządzanie Stowarzyszeniem,  jak i stanowiącymi możliwe do uniknięcia przeszkody. Do czynników ułatwiających należały: duża swoboda w wytyczaniu kierunków działalności Stowarzyszenia w początkowym okresie tej działalności oraz otrzymywane w całym omawianym okresie wielorakie wsparcie ze strony zaprzyjaźnionego Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Wśród przeszkód utrudniających działalność Zarządu wymienić należy niewielką początkowo znajomość Statutu LSJ (także wśród członków Zarządu); trudności w komunikacji z członkami-założycielami LSJ, spośród których jedynie część udostępniła swoje adresy mailowe; małą mobilność członków Stowarzyszenia, a także niską ściągalność składek członkowskich.
Wskutek niewielkiego zainteresowania Członków-założycieli opłatą składek, Budżet LSJ za rok 2014 np. zamknął się kwotą 220 zł, z czego 140 zł pochodziło z wpłat 20-złotowej składki, zaś 80 zł stanowiły darowizny.
W tych warunkach Zarząd starał się podejmować działania wynikające z określonych w § 6 Statutu celów Stowarzyszenia.
Przed podjęciem działalności merytorycznej podjął starania o dopełnienie wymogów formalnych związanych z koniecznością rejestracji LSJ. Dnia 14. II. 2014 r. skierowany został do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Ze składaniem dokumentów do akt rejestrowych wiązał się pierwszy wydatek Stowarzyszenia, jakim była opłata sądowa w wysokości 40 zł. W dniu 30. IV. 2014 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tę samą datę ma zawarte pomiędzy LSJ a Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego pisemne porozumienie w przedmiocie praw LSJ do uznania lokalu przy ul. Gospodarczej 32 za właściwy adres Stowarzyszenia. Tego samego dnia Zarząd Stowarzyszenia podjął swoją pierwszą Uchwałę. Jej przedmiotem było określenie wysokości składki członkowskiej LSJ (20 zł w stosunku rocznym).
W miesiącu marcu 2014 r.członkowie LSJ brali udział w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychoedukacji i psychopatologii dla pracowników i studentów UMCS. Spotkania odbyły się w ramach projektu "Przyjazny Uniwersytet".
Dnia 15. V. 2014 r. Stowarzyszenie uzyskało nr REGON. Tego samego dnia członkowie Zarządu Stowarzyszenia wzięli udział w panelu eksperckim kończącym realizację projektu "Przyjazny Uniwersytet", zainicjowanego przez Biuro ds Osób Niepełnosprawnych UMCS wspólnie z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS. Przedmiotem projektu było podjęcie działań na rzecz stworzenia odpowiednich warunków studiowania osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Udział w panelu wieńczył wcześniejsze zaangażowanie członków Zarządu w prowadzenie warsztatów ze studentami.
Dnia 17. V. 2014 r. z inicjatywy Prezes Zarządu LSJ odbyła się wycieczka do dawnego Klasztoru Powizytkowskiego - dzisiejszej siedziby Centrum Kultury w Lublinie, połączona ze zwiedzaniem jego pracowni.
Od dnia 29. V. 2014 r. Stowarzyszenie dysponuje ostatnim atrybutem potwierdzającym oficjalny charakter jego działalności, jakim jest Numer Identyfikacji Podatkowej.
Dnia 12. VI. 2014 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji zorganizowanej z inicjatywy Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w warszawskiej siedzibie tej Akademii. W toku konferencji członkowie Prezydium Zarządu podpisali w imieniu Stowarzyszenia Deklarację Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. Porozumienie to jest inicjatorem wielu spotkań i konferencji poświęconych problematyce osób chorujących psychicznie; dysponuje swoją stroną internetową www.czasnaporozumienie.pl; prowadzi szkolenia i zajmuje się działalnością doradczą.
Od 2. VII. 2014 r. Stowarzyszenie dysponuje założonym w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przy ul. 1 Maja w Lublinie kontem. Posiadanie własnego konta bankowego warunkuje przejrzystość dysponowania funduszami LSJ, co ma duże znaczenie w kontekście obowiązku corocznego rozliczenia finansowego przed Urzędem Skarbowym. Tego samego dnia zainaugurowana została strona internetowa LSJ. Jej adres to www.lsjestesmy.blogspot.com. Od 8. VII. 2014 r. Stowarzyszenie dysponuje swoim adresem mailowym: lsjestesmy@gmail.com, pod którym każdy z członków LSJ w dowolnym czasie może poszukiwać kontaktu z Zarządem.
Dnia 13. IX. 2014 r. przedstawiciele Zarządu LSJ wzięli udział w charakterze prelegentów w przedostatniej sesji, zorganizowanej w dniach 11-13. IX. 2014 r. XVII edycji Lubelskich Spotkań Naukowych. Celem tej międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym było budowanie mostu pomiędzy najlepszymi zdobyczami neurobiologii a postępem terapii zaburzeń psychicznych.
Dnia 10. X. 2014 r. w toku obchodów XXII Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego obecność LSJ zaznaczyła się obsługą własnego stolika, przy którym rozdawane były m.in. ulotki Stowarzyszenia oraz udziałem w części artystycznej.
W pierwszej połowie grudnia 2014 r. członkowie Zarządu odpowiedzieli w imieniu Stowarzyszenia na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w konsultacjach społecznych będących podstawą opracowania końcowego sprawozdania Rzecznika z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wypełniając ankietę internetową Zarząd wyraził opinię na temat obecnego stanu poszanowania praw osób niepełnosprawnych psychicznie w naszym kraju.
Rok 2014 był także  okresem inicjatyw Stowarzyszenia, których dokładnej daty z perspektywy obecnego czasu nie udało się ustalić. Należały do nich: wyjazd członków Zarządu do Krakowa, gdzie miało miejsce inicjowanie ściślejszych kontaktów z tamtejszym Stowarzyszeniem "Otwórzcie Drzwi" (początek czerwca 2014 r.) oraz wizyta większego grona członków jednego z radomskich stowarzyszeń w Ośrodku Ex Cordis w Lublinie.
W dniach 17-18. III. 2015 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja o Zdrowiu Psychicznym "Obudźmy Nadzieję i Szukajmy Rozwiązań. Nowi Eksperci, Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia", której gościem był światowy autorytet w dziedzinie psychiatrii prof. Daniel Fisher. Skromnym wkładem członków Zarządu LSJ w jej przygotowanie był opracowany przez nich raport na temat warunków zdrowienia.
W dniu 31. III. 2015 r. Zarząd przyjął swoją drugą Uchwałę. Jej przedmiotem było przyjęcie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. Przyjęcie Uchwały było prawnym obowiązkiem Zarządu, zobligowanego do wyboru formy składania corocznych sprawozdań przed Urzędem Skarbowym.
W dniach 16, 21 i 23. IV. 2015 r. w ramach projektu "Przyjazny Uniwersytet" odbywały się z udziałem członków Zarządu warsztaty z psychoedukacji dla zainteresowanych tą formą kształcenia pracowników UMCS.
Dnia 19. VI. 2015 r. Zarząd podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1. I. do 31. XII. 2014 r. Tym samym zachowany został prawem przewidziany termin złożenia sprawozdania przed Urzędem Skarbowym.
Dzień 3. IX. 2015 r. był dniem zorganizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w obronie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W przeprowadzenie tej manifestacji czynnie zaangażowali się członkowie LSJ - tak zbierając podpisy pod petycją do właściwych władz, jak przemawiając i uczestnicząc bezpośrednio w spotkaniu Komitetu Protestacyjnego z Wojewodą Lubelskim.
Dnia 7. IX. 2015 r. doszła do skutku wizyta członków Zarządu LSJ na oddziałach CD Kliniki Psychiatrii w Lublinie. To - zaplanowane w porozumieniu z personelem - spotkanie z pacjentami oddziału szpitalnego było okazją do złożenia świadectwa o możliwości wyleczenia z choroby psychicznej i celowości podejmowania w tym kierunku wysiłków. Aspekt edukacyjny spotkania stanowiły udzielone pacjentom informacje na temat dostępnych alternatyw korzystania z pomocy środowiskowej po opuszczeniu oddziału. Program spotkania przewidywał zakup 10 kg nektarynek dla pacjentów, który to zakup sfinansowany został z funduszy Stowarzyszenia.
W dniach 17-19. IX. 2015 r. w Kazimierzu Dolnym przedstawiciel Zarządu występował w charakterze prelegenta w toku XVIII konferencji naukowo-szkoleniowej dla lekarzy psychiatrów, prowadzonej w ramach Lubelskich Spotkań Naukowych.
Dnia 8. X. 2015 r. członek Zarządu wziął w charakterze prelegenta udział w Konferencji "Przezwyciężyć Kryzys Psychiczny" zorganizowanej w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Konferencja była komponentą bogatego programu śląskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
W zorganizowanych 9. X. 2015 r. obchodach tego święta w Lublinie czynny udział wzięli członkowie Stowarzyszenia. Ich zaangażowanie przejawiło się tak poprzez rozdawanie ulotek przy własnym stoliku LSJ, jak i poprzez udział w części artystycznej.
Zorganizowana w dniach 3-4. XII. 2015 r. trzecia edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych była pierwszą, w której reprezentowane było nasze Stowarzyszenie. Oprócz prezentacji prac artystycznych członków LSJ, przy naszym stoliku rozdawane były materiały edukacyjno-informacyjne zarówno Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, jak i Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W dniu 8. XII. 2015 r. na zaproszenie przeżywającego swój Jubileusz 25-lecia Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego przedstawiciele LSJ wzięli udział w okolicznościowej sesji w Trybunale Głównym Koronnym w Lublinie. Wyrazy wdzięczności za doznawaną pomoc oraz solidarności z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem profesjonalistów złożył przedstawiciel Zarządu LSJ.
Październik i grudzień 2015 r. były także miesiącami realizacji projektu "Wzajemnie pomocni - w trosce o zdrowie psychiczne", w toku którego członkowie LSJ odbyli szereg spotkań ze studentami i uczniami lubelskich liceów. Spotkania te stały się okazją do przybliżenia zainteresowanym perspektywy osoby chorującej jako aspirującej i zdolnej do pełnoprawnego i pełnowartościowego życia oraz rozwoju w społeczeństwie.
Podobnie, jak w odniesieniu do roku wcześniejszego - nie wszystkie inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia dają się dokładnie umiejscowić w czasie. Poza niniejszym sprawozdaniem znalazły się kilkakrotnie ponawiane spotkania okolicznościowe członków Stowarzyszenia o charakterze pozaorganizacyjnym.
Z dnia  20.XI. 2015 r. pochodzi otrzymana przez Zarząd od dotychczasowej Prezes LSJ pisemna rezygnacja, pociągająca za sobą konieczność podjęcia Uchwały Zarządu z dnia 18. I. 2016 r.  zwołującej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ. Również z 18. I. 2016 r. pochodzi Uchwała o przyjęciu w poczet członków LSJ.
Poza wzmiankowanymi wyżej wydatkami Stowarzyszenia na uiszczenie opłaty sądowej oraz zakup nektarynek dla pacjentów Kliniki Psychiatrii jedynym i marginalnym wydatkiem Stowarzyszenia w pierwszych dwóch latach działalności było przeznaczenie niewielkiej kwoty na zakup znaczków i kopert w celu umożliwienia korespondencji z urzędami - zwłaszcza III Urzędem Skarbowym i Głównym Urzędem Statystycznym - adresatem corocznego sprawozdania.
Rezultatem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY z dnia 22. II. 1016 r. było uzupełnienie składu Zarządu LSJ. Nowym członkiem Zarządu LSJ została Ewa Sadurska. Wybrano też nowego Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, którym został Zygmunt Marek Miszczak. W związku z  opróżnieniem przez wyżej wymienionego funkcji Wiceprezesa, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ zrezygnowało z wyboru drugiego Wiceprezesa. Wiceprezesem LSJ pozostał nadal Tomasz Bosko. Ukonstytuowany w wyniku  NWZC LSJ skład Zarządu LSJ przedstawia się zatem następująco:
- Zygmunt Marek Miszczak Prezes
- Tomasz Bosko Wiceprezes
- Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
- Ewa Sadurska Członek
- Iwona Maria Zdziebłowska Członek
- Paweł Kamiński Członek
- Damian Ziarkowski Członek.
W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków LSJ odbyło się też posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, który przyjął Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
Na zaproszenie Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi” przedstawiciele LSJ przybyli dn. 25. IV. 2016 r.  do Krakowa, zasilając grono łącznie 20 działaczy ruchów i stowarzyszeń działających na rzecz poszanowania praw i interesów osób chorujących psychicznie z całej Polski i reprezentujących te osoby. AKADEMIA LIDERÓW – taka jest bowiem oficjalna nazwa spotkania – stanowiła forum wymiany doświadczeń, nawiązania bliższych relacji pomiędzy przedstawicielami różnorodnych środowisk oraz wypracowania zasad przyszłego współdziałania. Było to pierwsze z serii spotkań stale instytucjonalizującej się i podejmującej kolejne wyzwania Akademii Liderów Cogito.
Przedstawiciele LSJ wzięli dn. 25. V. 2016 r.udział w debacie środowiskowej wokół praw osób z zaburzeniami psychicznymi, która stanowiła kolejną, lubelską odsłonę realizacji projektu „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – wspólna sprawa”. Podkreślić należy, iż przedstawicele osób chorujących występowali w trakcie debaty w charakterze ekspertów.
Dnia 8. VI. 2017 r. Zarząd przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego z działalności LSJ za okres 1. I.-31. XII. 2015 r.
Dnia 9. VI. 2016 r. odbyło się w Krakowie kolejne posiedzenie Akademii Liderów Cogito, której gościem był prof. Mike Slade z Wielkiej Brytanii - profesor The University of Nottingham. Uczestnicy posiedzenia, w tym przedstawiciele LSJ, dyskutowali na tematy dróg zdrowienia osoby chorującej, respektujących należną Jej godność i podmiotowość.  
W dniach 9-10. VI. 2016 r. przedstawiciele LSJ wzięli udział w zorganizowanym przez Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej beneficjentów, rodzin i profesjonalistów, odbywającym się pod hasłem: "Umacnianie i zdrowienie. Dać Nadzieję". Udział ten zaznaczył się wygłoszeniem jednego z referatów przewodnich. W toku Forum Zygmunt Marek Miszczak uhonorowany został przyznanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Certyfikatem Eksperta Cogito.
Dnia 13 lipca 2016 r. na terenie Ośrodka Wsparcia "Serce" przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie odbyło się z udziałem uczestników ośrodka oraz przedstawicieli LSJ spotkanie informujące o celach działania naszego Stowarzyszenia oraz możliwych drogach jego rozwoju.
Dnia 12 sierpnia 2016 r. z udziałem przedstawiciela Zarządu LSJ odbyły się na terenie Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim dwa spotkania z osobami leczącymi się na oddziałach szpitala. Tematem tych spotkań było nowe oblicze, realizowanej m.in. w Lublinie, psychiatrii środowiskowej.
Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY było organizatorem przeprowadzonego dnia 1. X. 2016 r. rajdu rowerowego nad Zalew Zemborzycki oraz wieńczącego wyprawę wspólnego grilla przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Ametystowej w Lublinie. W tych integracyjnych imprezach udział wzięły osoby po kryzysie psychicznym.
Dn. 6. X. 2016 r.  przedstawiciele Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY oraz kapelan osób chorujących ks. Tadeusz Liminowicz przybyli na zaproszenie personelu i pacjentów do Klubu Pacjenta  III Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Była to druga wizyta przedstawicieli naszego Stowarzyszenia u zmagających się z kryzysem pacjentów tego kompleksu szpitalnego. Dopełnieniem zaniesionego pacjentom przesłania Nadziei na wyzdrowienie była część artystyczna - wspólny śpiew przy gitarach oraz skromny poczęstunek (Zarząd LSJ dokonał zakupu 10 kg owoców).
W latach 2016-2017 przedstawiciele Zarządu LSJ brali udział w szeregu spotkań Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Miejscem spotkań był DPS przy ul. Ametystowej w Lublinie. Owocem tego zaangażowania był m.in. współudział w przygotowaniu -  wspólnie z pozostałymi uczestnikami tego gremium - Forum PsychiatriiŚrodowiskowej oraz Dnia Otwartego dla Mieszkańców Lublina w dniach 10-12. X. 2016 r. Tematem przeprowadzonej dn. 11. X. 2016 r. konferencji było „Jak przezwyciężyć kryzys psychiczny – Osamotnienie, Wsparcie, Nadzieja”. Przedstawiciele LSJ wzięli czynny udział w konferencji. Wchodzący w skład Akademii Liderów Cogito członkowie LSJ byli też gospodarzami przeprowadzonego dnia 10. X. 2016 r. trzeciego już spotkania tego ogólnopolskiego gremium. Dnia 11. X. przybyłym z ośrodków zamiejscowych uczestnikom ALC umożliwili udział w zrealizowanej z udziałem dyplomowanego przewodnika P. Barbary Michalskiej wycieczce po Lublinie.
Dnia 14 listopada 2016 r. Zarząd przyjął wymaganą prawem Uchwałę w przedmiocie nieprzyjmowania przez Stowarzyszenie wpłat gotówkowych równych lub przekraczających równowartość 15.000 euro.
Dnia 15. XI. 2016 r. odbyły się z udziałem przedstawiciela LSJ przeprowadzone przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!" wykłady i warsztaty dla osób chorujących psychicznie i profesjonalistów z zakresu psychiatrii. Tego samego dnia w Cinema City PLAZA odbył się pokaz, przedstawiających sukcesy pacjentów odniesione  w przezwyciężaniu kryzysu psychicznego, filmów dokumentalnych "Siła" i "Rozproszenie".
W miesiącach listopadzie i grudniu 2016 r. członkowie LSJ odbyli szereg spotkań w młodzieżą szkół średnich Lublina, w toku których przedstawiali specyfikę problemów osób chorujących psychicznie, drogi, na których dokonuje się Ich zdrowienie oraz zwracali uwagę na możliwość uzyskania przez zainteresowanych niezbędnej pomocy specjalistycznej. Spotkania te odbywały się w ramach projektu "Wzajemnie pomocni - w trosce o zdrowie psychiczne".
Członkowie LSJ brali także wielokrotnie udział w panelach dyskusyjnych na temat filmów poruszających problemy osób chorujących psychicznie, realizowanych na zlecenie Miasta Lublin w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka". Panele takie odbyły się przykładowo: dn. 12. X. 2016 r. (w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego), 14. XII. 2016 r., 19. IV. 2017 r., 22. XI. 2017 r.
Dzień 1. XII. 2016 r. był dniem zorganizowania IV-ej edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, w której udział wzięło - w charakterze wystawcy - Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY. Przedstawiciele LSJ rozprowadzali materiały promujące zarówno swoje Stowarzyszenie, jak i zaprzyjaźnione LSOZP.
Dnia 10. XII. 2016 r. z udziałem przedstawicieli LSJ odbyło się w Krakowie posiedzenie Akademii Liderów Cogito, poświęcone dalszym drogom rozwoju tego ogólnopolskiego przedstawicielstwa osób chorujących psychicznie.
Dnia 18. I. 2017 r. Prezes LSJ wystosował do prof. Piotra Nowaka list otwarty. List był odpowiedzią na powielającą stereotypy wypowiedź prof. Piotra Nowaka, zawartą w Jego, opublikowanym na stronie www.rp.pl,  tekście "Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe".
W dniach 10-12.III. 2017 r. przedstawiciele LSJ uczestniczyli w spotkaniu Akademii Liderów Cogito, w które wnieśli swój wkład. Dyskutowano na temat przesłania, jakie winno przyświecać zaplanowanemu na 8.V.2017 r. I Kongresowi Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Ostatnia dzienna sesja tego posiedzenia poświęcona była przygotowaniu projektu Manifestu tego Kongresu.
Przeprowadzone z udziałem przedstawicieli LSJ posiedzenie Akademii Liderów Cogito z 27-29. IV. 2017 r. poświęcone było bliższym przygotowaniom do I Kongresu Zdrowia Psychicznego - tak w aspekcie merytorycznym, jak organizacyjnym.
Ostatnie miesiące przed zaplanowanym na 8.V.2017 r. I Kongresem Zdrowia Psychicznego były okresem wytężonych działań, zmierzających do nadania temu wydarzeniu możliwie najbardziej reprezentatywnego charakteru. W tym celu przeprowadzono spotkania z uczestnikami wszystkich niemal, funkcjonujących na terenie Lublina ośrodków wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Przedstawiono założenia ideowe Kongresu oraz zebrano postulaty i oczekiwania wiązane z Kongresem zarówno przez osoby chorujące, jak przez sprawujących nad nimi pieczę profesjonalistów - opiekunów i  terapeutów. Zebrane wnioski posłużyć miały także jako ważny punkt odniesienia uczestnikom Konsultacji okołokongresowych z udziałem  przedstawicieli ogółu instytucji świadczących usługi na rzecz osób chorujących psychicznie. Konsultacje te pierwotnie zaplanowane były jako konsultacje przedkongresowe. Przejawem solidarności uczęszczających do lubelskich ośrodków wsparcia osób chorujących oraz Ich opiekunów i terapeutów z I Kongresem Zdrowia Psychicznego była zainicjowana przez LSJ akcja noszenia przez mieszkańców Lublina żółtych wstążeczek. Została ona przeprowadzona w dniu Kongresu, tj. 8. V. 2017 r.
Dnia 8. V. 2017 r. odbył się w Warszawie współorganizowany przez Akademię Liderów Cogito przy udziale LSJ I Kongres Zdrowia Psychicznego. Stanowił pierwszą tej rangi próbę postawienia na forum publicznym problemów osób chorujących psychicznie, podsumowania wysiłków podejmowanych przez różne podmioty pozostające w służbie tych osób, przede wszystkim zaś przedstawienia postulatów środowiska, wśród których najważniejszym było wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Kongres zwrócił uwagę mediów i władz publicznych na wieloletnie zaniedbania na drodze wdrażania modelu psychiatrii środowiskowej jako modelu odpowiadającego współczesnemu stanowi specjalistycznej wiedzy medycznej oraz godności osób chorujących. Dokumentem przyjętym jednogłośnie przez uczestników Kongresu była Deklaracja Warszawska I Kongresu Zdrowia Psychicznego.
Dnia 15. V. 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się Konsultacje okołokongresowe, w toku których przedstawiciele LSJ zreferowali m.in. odnoszące się do potrzeb osób chorujących psychicznie i sprawujących nad nimi pieczę instytucji, postulaty środowiska.
Dnia 23 czerwca 2017 r. Zarząd LSJ przyjął Uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego z działalności LSJ za okres 1. I. -31. XII. 2016 r.
Dnia 9. IX. 2017 r. z inspiracji członka Zarządu LSJ odbyła się wycieczka rowerowa spod budynku mieszkań chronionych przy ul. Ametystowej w Lublinie nad Zalew Zemborzycki. We wrześniu 2017 r. wydano 3 Nr, ukazującego się od IX. 2016 r. Informatora LSJ.
W miesiącach październiku i listopadzie 2017 r. człkonkowie LSJ odbyli szereg spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych w ramach projektu "Wzajemnie pomocni - w trosce o zdrowie psychiczne". Spotkania były dla Nich okazją do przełamywania stereotypów odnoszących się do osób chorujących psychicznie oraz dania świadectwa o przezwyciężalnym charakterze problemów osób dotkniętych kryzysem psychicznym.
Przeprowadzone w Krakowie w dniach 3-5. XI. 2017 r. z udziałem przedstawicieli LSJ posiedzenie Akademii Liderów Cogito poświęcone było przygotowaniu wyboru Reprezentanta środowisk pacjenckich do Zespołu ds Wdrożenia Pilotażu Programu Psychiatrii Środowiskowej w Ramach NPOZP. Tematem sesji sobotniej (4.XI.) było wypracowanie wspólnego stanowiska  w odniesieniu do zawodu instruktora/asystenta zdrowienia, przypisanej mu roli oraz uwarunkowań jego wykonywania przez osoby chorujące.
Dnia 24. XI. 2017 r. Przedstawiciele Zarządu LSJ wzięli udział w zorganizowanej w ramach Forum Psychiatrii Środowiskowej konferencji  „Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych”. Jej organizatorem było w roku 2017 Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Dnia 5 grudnia 2017 r. członkowie LSJ reprezentowali Stowarzyszenie w V-ej edycji Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, w ramach której uczestniczyli w Konferencji oraz rozprowadzali - w ramach części wystawienniczej - materiały promujące Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY oraz zaprzyjaźnione Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, a także produkty twórczości artystycznej członków LSJ.
Na ostatnim posiedzeniu w okresie sprawozdawczym, to jest dnia 15. XII. 2017 r. Zarząd przyjął szereg Uchwał związanych z obowiązkiem zwołania Walnego Zebrania Członków LSJ, wynikającym z postanowień Statutu LSJ oraz z wymogami bieżącej działalności. Podjęto następujące Uchwały: o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia; o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LSJ; o przyjęciu sporządzonego przez Skarbnika LSJ Sprawozdania w zakresie działalności finansowej za podstawę określenia budżetu LSJ za okres 10. II. 2014 -   16. II. 2018 r.; o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu LSJ w okresie sprawozdawczym.
Jak się wydaje - przedstawione wyżej działania mieszczą się całkowicie w ramach zadań określonych  w  § 6 Statutu Stowarzyszenia i nie wykraczają poza dopuszczalne formy działań określone w § 7-ym.
Zarząd Stowarzyszenia nie ustrzegł się jednak błędów. Zaliczyć do nich należy brak zawiadamiania członków Komisji Rewizyjnej o planowanych posiedzeniach Zarządu, co stoi w sprzeczności z § 25. 1 Statutu, gwarantującym Komisji Rewizyjnej prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Uchybienie to wynikało z faktu słabego generalnie kontaktu członków Zarządu z członkami Stowarzyszenia - braku wypracowania skutecznych metod komunikacji. Pewnym usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy może być fakt wielokrotnego ponawiania przez Zarząd kontaktu z członkami - założycielami - nie tylko drogą mailową, ale również telefoniczną.
W chwili obecnej stojącym przed LSJ wyzwaniem jest także poprawa ściągalności składek członkowskich: odnoszący się do roku 2018 stan rzeczy nie pozwala bowiem Stowarzyszeniu na podejmowanie szerzej zakrojonej działalności.
Składając sprawozdanie ze swej działalności Zarząd wyraża zarazem podziękowanie tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w okresie sprawozdawczym do realizacji zadań statutowych naszego Stowarzyszenia.

 Podpisy:


Zygmunt Marek Miszczak Prezes
Ewa Sadurska członek Zarządu
Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
Tomasz Bosko Wiceprezes
Damian Ziarkowski członek Zarządu
Iwona Maria Zdziebłowska członek Zarządu
Paweł Kamiński członek Zarządu

sobota, 20 stycznia 2018

Drodzy członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY!


Z żalem zawiadamiam, iż przed kilkoma dniami zmarł członek naszego Stowarzyszenia i jego Komisji Rewizyjnej Witold Bień. Witek był osobą zawsze pragnącą dzielić się swoim sercem i zaangażowaniem z innymi, otwartą i przyjazną. Jego odejście jest dla każdego z nas osobiście i dla całego Stowarzyszenia wielką stratą.
Wszystkich, którzy chcą i mogą towarzyszyć Witoldowi Bieniowi w Jego ostatniej drodze informuję, iż pogrzeb odbędzie się w najbliższy poniedziałek dnia 22.I.2018 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie. 

W imieniu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY
Zygmunt Marek Miszczak

sobota, 16 grudnia 2017

Uchwała Nr 3/2017 Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY z dn. 15. XII. 2017 r. o zwołaniu Walnego Zebrania Członków LSJ

§1


Działając na podstawie § 22 pkt 8) Statutu, Zarząd LSJ zwołuje na dzień 16. II. 2018 r. na godz. 17. 00 Walne Zebranie Członków LSJ. Miejscem Walnego Zebrania Członków LSJ będzie siedziba LSJ, mieszcząca się na terenie Ośrodka Wsparcia "Serce" przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie.

§ 2

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków LSJ obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i odczytanie porządku obrad.
2.  Wybór prowadzącego Walne Zebranie Członków LSJ, protokolanta, ewentualnie komisji skrutacyjnej.
3. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków LSJ.
4. Głosowanie w sprawie nadania godności członka honorowego dr Arturowi Kochańskiemu.
5. Odczytanie Sprawozdań z działalności Zarządu LSJ za okres 10. II. 2014 - 16 . II. 2018 r.
6. Odczytanie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSJ z działalności  za
okres 10. II. 2014 - 16. II. 2018 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi LSJ. 
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Zarządu LSJ za okres 10. II. 2014 -  16. II. 2018 r.
8. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LSJ.
9. Głosowania w sprawie odwołania i wyboru  Zarządu LSJ.
10. Głosowania w sprawie odwołania i wyboru Komisji Rewizyjnej LSJ.
11. Dyskusja w sprawie określenia głównych kierunków działań stowarzyszenia oraz ewentualnych zmian w statucie (ewentualnie przyjęcie uchwał).
12. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

§ 3

Działając na podstawie § 18 ust. 4. pkt 2) Statutu Zarząd LSJ wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków LSJ na dzień 16. II. 2018 r. na godz. 17 .15.Podpisy:

Zygmunt Marek Miszczak Prezes
Tomasz Bosko Wiceprezes
Grzegorz Kowalczuk Skarbnik
Iwona Maria Zdziebłowska
Ewa Sadurska
Damian Ziarkowski
Paweł Kamiński 

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY – wkrótce 4 lata działalności

W lutym 2018 r. minie 4 lata od zarejestrowania Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY – stowarzyszenia pacjentów po kryzysie psychicznym, którzy mogą i potrafią poświęcić swój czas i energię na rzecz własnego środowiska.
Nasza zaprzyjaźniona i wspierana przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego organizacja zmierza nie tylko do polepszenia dobrostanu psychicznego swoich członków na drodze podejmowania aktywności przynoszącej pożytek innym. Wywiera także realny wpływ na stan polskiej psychiatrii i perspektywy zapewnienia pacjentom godnej i zgodnej z najnowszymi standardami opieki psychiatrycznej. Wniosła – jako stowarzyszenie reprezentowane na forum ogólnopolskiej Akademii Liderów Cogito – swój skromny wkład w przygotowanie I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się dnia 8. V. 2017 r. w Warszawie.
Słusznie zatem jej członkowie cieszą się swoim wkładem w stworzenie warunków do przyjęcia przez Radę Ministrów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Stowarzyszenie daje członkom przestrzeń do solidarnego współdziałania na rzecz dobra wspólnego społeczności reprezentujących osoby chorujące psychicznie. Z niewielkich nawet zaangażowań rodzi się w ten sposób nowa jakość życia całego środowiska.
Po czterech latach działalności LSJ stoi przed perspektywą zorganizowania swojego Walnego Zebrania Członków. O jego miejscu i terminie będziemy informowali Czytelników naszego bloga. W tym zaś momencie wypada skierować do osób zmagających się z kryzysem psychicznym, zamieszkujących miasto Lublin i okolice, apel o wyjście poza krąg indywidualnego przeżywania związanego z chorobą cierpienia i… podjęcie odpowiedzialności za środowisko. Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY jest otwarte na Wasze inicjatywy, zaangażowanie i obecność.

Zygmunt Marek Miszczak

KONFERENCJA W HOTELU MERCURY Praca – narzędziem pokonywania kryzysu psychicznego

Ośrodek lubelski nie od dzisiaj znany jest z inicjowania ważnych debat poświęconych problemom osób chorujących psychicznie. Organizatorem Konferencji „Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych”, odbywającej się w ramach Forum Psychiatrii Środowiskowej było w tym roku Miasto Lublin we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Dnia 24 listopada do Hotelu Mercury przybyli liczni przedstawiciele społeczności osób chorujących psychicznie, Ich rodzin oraz sprawujących nad Nimi opiekę profesjonalistów. Wśród gości honorowych znaleźli się: Monika Lipińska Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Hanna Karakuła-Juchnowicz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii, Piotr Wasak z Ośrodka Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR w Lublinie, Zdzisław Antoń Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie, Ewa Płocica Poślednik Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Marek Domański Zastępca Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, Beata Gawelska Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Małgorzata Mądry Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, prof. Andrzej Czernikiewicz z UMCS, Joanna Olszewska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds Osób Niepełnosprawnych, Ewa Dados Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do Spraw Seniorów, Jerzy Kuś Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, Barbara Danieluk Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin, Beata Mazur Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie, Alicja Jankiewicz Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Grzegorz Jaroszek Prezes Zarządu Consultor Sp. z O.O., Zygmunt Marek Miszczak Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY, dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W swoim wstępnym przemówieniu Monika Lipińska podkreśliła znaczący udział stowarzyszeń pozarządowych w kreowaniu systemu ochrony zdrowia psychicznego, odnosząc się zaś do tematu konferencji – wskazała na pracę jako istotny czynnik terapii osób chorujących. Ważnym akcentem wystąpienia Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin było wręczenie przez Nią Medali 700-Lecia Miasta Lublin osobom zaangażowanym w reprezentowanie interesów środowiska. W gronie tym znaleźli się: dr hab. Hanna Karakuła Juchnowicz, dr Marta Kaczyńska-Haładyj, prowadzący konferencję dr Artur Kochański (LSOZP) oraz Zygmunt Marek Miszczak (LSJ).
Inicjując część merytoryczną konferencji dr Artur Kochański postawił pytanie:- Co zrobić, aby efektywnie wspierać osoby chorujące w uzyskiwaniu zatrudnienia? Wskazał zarazem na budzące optymizm wydarzenia, mogące stać się początkiem nowego etapu na drodze realizacji systemu wsparcia tych osób: - zatwierdzenie w lutym br. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022; - decyzję z 23. XI. br. o powołaniu stałej Podkomisji sejmowej ds zdrowia psychicznego; - zapowiedź powołania Departamentu Zdrowia Psychicznego w Ministerstwie Zdrowia.
Na postawione przez prowadzącego pytanie jako pierwszy próbował odpowiedzieć dr hab. Hubert Kaszyński („Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych”). Podkreślając zależność skuteczności działania od lokalnych zasobów i uwarunkowań mówca odwołał się do rady sformułowanej w podobnym kontekście przez niemieckiego socjologa Oskara Negt'a: „Róbcie to, co robicie, ale o wiele konsekwentniej i mocniej!”.
Wstępem do wykładu krakowskiego socjologa i pracownika socjalnego była wypowiedź podkreślająca głębokie trudności emocjonalne osób chorujących związane z pozostawaniem bez pracy. Sytuacja wymuszonego bezrobocia stanowi o zlekceważeniu rzeczywistego potencjału tkwiącego w tych osobach. Poświęcona potencjałowi osób niepełnosprawnych część wystąpienia była częścią wstępną. Kolejne punkty wystąpienia prelegenta dotyczyły:
- terapeutycznego znaczenia pracy. Podejmowana w instytucjach samopomocowych i placówkach leczniczych aktywność uczestników prowadzi do przyjmowania określonych, związanych z porządkiem dnia, rygorów. Rodzi to uczestnictwo w określonej grupie społecznej, ucząc doceniania emocjonalnego aspektu relacji międzyludzkich, respektowania zasad komunikacji, porządku, zasad i norm. Wiąże się z bardziej satysfakcjonującym statusem społecznym.
- podstawowych orientacji metodycznych dotyczących pracy osób po kryzysach psychicznych. Pierwszą z takich orientacji wytycza linia od wtz do zaz. Wobec ok. 700 warsztatów terapii zajęciowej w Polsce liczba zakładów aktywności zawodowej jest jednak znacząco niższa. Tymczasem zaz – to instytucja „dobra na lata” dla wielu zainteresowanych, dla innych zaś – to miejsce konieczne. Druga linia to linia od klubu integracji społecznej do spółdzielni socjalnej. Inną alternatywę stanowi praca osób chorujących na wolnym rynku pracy. Jakkolwiek jest on teoretycznie dostępny – praktyczną prawidłowość da się ująć w słowa: „Należy być zdrowym, aby pracować”.
- zdrowia psychicznego (Czym ono jest? Czy i jak jest możliwe?). W podejściu do tego ostatniego problemu dezaktualizacji uległo tradycyjne, wytyczające ostrą granicę między zdrowiem i chorobą, podejście. Podobnie nienowoczesnym jest podejście oparte na parametryzacji, oznaczającej diagnozowanie ludzkich zachowań, do których osoba chorująca ma prawo.
Powyższe podejścia ustąpić zaś winny miejsca uznawaniu kontinuum pomiędzy zdrowiem i chorobą, bowiem – jak powiedział prof. Antoni Kępiński - „Każdy z nas ma swój własny świat, jest jednak coś wspólnego między nami”. Istotna część wypowiedzi dr hab. Huberta Kaszyńskiego poświęcona była zagadnieniu przebudzenia (recovery). Dla zrozumienia sensu tego pojęcia pamiętać należy, iż dla osoby „przebudzającej się” nie ma powrotu do tego, co było (stąd należałoby odejść od nieadekwatnego terminu „zdrowienie”). Proces przebudzenia jest bowiem procesem „nadbudowywania się”. Zaangażowanie w dochodzenie do zdrowia psychicznego wymaga zmiany podejścia do tego, co dane, do siebie samego i zewnętrznych okoliczności życia.
Swoją obfitującą w szereg wątków tematycznych wypowiedź prelegent pozostawił bez zakończenia – sugerując zdolność odbiorców do wyciągnięcia samodzielnych wniosków. Każdy z nas bowiem – jak zauważył mówca – kiedyś płakał, było Mu smutno, musiał przebaczyć innym...
Wykład „Leczenie a zdolność do pracy” rozpoczęła dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz przyznaniem się do własnego – jako kształconego biologicznie lekarza – przebudzenia. Było ono równoznaczne z dowartościowaniem tkwiących w osobach chorujących możliwości i potencjałów, ze wzrostem wiary w szansę odniesienia przez nie sukcesu na drodze Ich przebudzenia (recovery). Taka ewolucja w Jej postawie dokonała się za sprawą młodego duńskiego pacjenta – Knutsena, który pokonał długą drogę od depresji i głębokiego pragnienia stania się użytecznym wobec innych do spełnienia własnych aspiracji m.in. na drodze zatrudnienia w spółdzielni socjalnej.
Na szanse zatrudnienia osoby chorującej rzutują nie tylko takie czynniki, jak wiek i wykształcenie, ale także specyficzne cechy związane z przebiegiem choroby. Należą do nich m.in. mniejsze lub większe nasilenie objawów psychopatologicznych, większy lub mniejszy wgląd, radzenie lub nieradzenie sobie ze stresem, choroby współistniejące, liczba i długość hospitalizacji, objawy uboczne polekowe, autostygmatyzacja i inne.
Zachorowalność na choroby psychiczne z kolei związana jest z takimi m.in. wskaźnikami odnoszącymi się do rynku pracy, jak wzrost stopy bezrobocia. Innym czynnikiem chorobotwórczym jest samotność.
W procesie przywracania osobie chorującej zdolności do pracy ważną rolę grają: leczenie farmakologiczne (nie istnieje jeden najlepszy lek), interwencje psychospołeczne (psychoedukacja, terapia poznawczo-behawioralna, trening umiejętności społecznych, inne). Samo wykonywanie pracy jest zdecydowanie czynnikiem leczącym. Liczba hospitalizacji psychiatrycznych spada wśród osób pracujących. Wpływa na to m.in. podejmowanie w toku wykonywania pracy wielorakiej aktywności fizycznej.
Swój instruktywny wykład zakończyła mówczyni przytoczeniem historii pacjenta Kamila, który po latach całkowitej izolacji społecznej osiągnął – za sprawą trafnie dobranego leku – poprawę komunikacji werbalnej z otoczeniem, co otworzyło przed Nim nowe drogi rozwoju: powrót do śds, zaangażowanie w uprawianie sportu, nawiązanie relacji o charakterze osobistym, zatrudnienie. Stąd właściwą pointą wystąpienia Hanny Karakuły-Juchnowicz był zaczerpnięty z Josepha Conrada cytat: „Tylko praca daje nam szansę odkrycia nas samych”.
W panelu poświęconym czynnikom aktywizacji zawodowej osób chorujących udział wzięli: Elżbieta Waniurska Dyrektor ŚDS przy ul. Nałkowskich w Lublinie, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Jadwiga Gach z Lubelskiego Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, Tomasz Bosko z Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY oraz Izabela Hanczyn z Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.
W swoim bardzo osobistym wystąpieniu Tomasz Bosko zwrócił uwagę na wielość czynników warunkujących powrót/wkroczenie osoby chorującej na rynek pracy. Muszą zatem iść za sobą w parze farmakoterapia i wsparcie – to ostatnie pochodzące od śds, zaz, środowiska pracy, wkraczających w świat osoby chorującej psychoterapeutów.
Sformułowane przez panelistę wnioski podzielone zostały przez Hannę Karakułę-Juchnowicz, akcentującą rolę wielości oddziaływań pomocowych i terapeutycznych na różnych poziomach. Wspólnym ich mianownikiem winien być szacunek wobec zgłaszającej się po pomoc osoby chorującej.
Z kolei Elżbieta Waniurska położyła nacisk na ewolucję kierowanej przez Nią placówki: od wdrażania modelu domu kultury (nacisk na produkcję wyrobów w trakcie zajęć) do modelu towarzyszenia podopiecznym (indywidualne podejście do każdego z uczestników).
Treści kryjące się w określeniu „recovery” („przebudzenie”) stały się – zdaniem Jadwigi Gach – głównym motywem założenia LSR „Zdrowie Psychiczne”. Przybliżając słuchaczom specyfikę tej – ciągle ewoluującej – organizacji, prelegentka apelowała o chętny kontakt ze Stowarzyszeniem ze strony wszystkich zainteresowanych osób.
Izabela Hanczyn przybliżyła zebranym perspektywę pracy terapeuty środowiskowego i terapeuty na oddziale dziennym. Główną przyczyną niepowodzeń w wykonywaniu pracy jest brak umiejętności osób chorujących radzenia sobie ze stresem, podobnie jak brak umiejętności przystosowania się do zmian, lęk przed podejmowaniem decyzji. Dlatego w pracy terapeuty ważnym jest przywracanie podopiecznym umiejętności komunikacji i współpracy.
Wśród padających z sali głosów uzupełniających wypowiedzi panelistów wartą odnotowania jest konkluzja Ewy Dudziak wskazującej na żywo przez osoby chorujące odczuwaną potrzebę całościowego uczestnictwa w życiu społecznym. Osoby te nie powinny być stale traktowane jedynie jako specjaliści „od sprzedaży bułeczek”.
Inny spośród padających z sali głosów podnosił właśnie niemożność znalezienia przez osoby chorujące pracy w zawodach, do wykonywania których są one predysponowane poprzez czynnik posiadanego wykształcenia.
Po przerwie uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładu Jacka Zmysłowskiego Głównego Lekarza Orzecznika ZUS w Lublinie („Orzecznictwo w schorzeniach psychicznych”). Prelegent wyjaśnił takie pojęcia, jak całkowita i częściowa niezdolność do pracy; zdefiniował krąg osób uprawnionych do otrzymywania renty socjalnej; wskazał na kryterium rozróżnienia trwałej i okresowej niezdolności do pracy. W rozumieniu specyfiki pracy lekarzy orzeczników ZUS ważną jest reguła mówiąca, iż nie ma równoległości między orzeczeniami lekarzy psychiatrów a niezdolnością do pracy. Wymienił m.in. istotne kryteria orzecznicze, do których należy np.: - okres kliniczny epizodu depresyjnego, - nasilenie objawów, - obserwacja zachowania i – wygląd badanego.
W panelu poświęconym zagadnieniu „Choroba psychiczna a orzecznictwo” udział wzięli: Małgorzata Świątek Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS w Lublinie, Beata Mazur Dyrektor Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Zygmunt Marek Miszczak oraz P. Bartoszek.
W wypowiedziach panelistów zaakcentowany został zarówno punkt widzenia profesjonalistów w dziedzinie orzekania oraz decyzji emerytalno-rentowych, jak i oparty na subiektywnym doświadczeniu punkt widzenia osoby chorującej. Zygmunt Marek Miszczak podkreślał czynnik ryzyka utraty miejsca pracy wskutek zmniejszenia stopnia orzeczonej niepełnosprawności osoby chorującej, a także kładł nacisk na ryzyko błędu w dokonanej przez lekarzy orzeczników ocenie stanu zdrowia pacjenta. Materializacja każdego z tych niebezpieczeństw prowadzi z reguły do ogólnożyciowej katastrofy osoby niepełnosprawnej, będącej zaprzepaszczeniem żmudnych wysiłków Jej samej, grona wspierających Ją osób bliskich, lekarzy, psychologów i terapeutów.
Wykład Prezesa Consultor Sp. z O.O. Grzegorza Jaroszka („Praca a zatrudnienie”) przyniósł interesującą prezentację wieloletnich doświadczeń związanych z aktywizacją zawodową osób chorujących psychicznie. Jakkolwiek doświadczenia te wskazują na postęp w zrozumieniu potrzeb osób chorujących ze strony otoczenia społecznego, niepokoić musi dysproporcja w podziale środków na aktywizację zawodową np. osób z niepełnosprawnością ruchową i osób z chorobami psychicznymi. Prelegent starał się wielostronnie naświetlić przyczyny niezadowalających owoców wsparcia aktywizacji zawodowej osób chorujących. Rezultatem działania firmy Consultor jest przeszkolenie kilkuset osób chorujących, z których jedynie 15% znalazło zatrudnienie.
Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią zarówno po stronie samych osób niepełnosprawnych (np. stan Ich zdrowia, brak chęci i motywacji do pracy, brak kompetencji i umiejętności rynkowych), Ich rodzin i bliskich (np. stygmatyzowanie osób chorujących, lęk przed ryzykiem, życzeniowy charakter wsparcia), sektora publicznego (np. stereotypy, sformalizowanie systemu, nadmierne oczekiwania, brak korzystnych i dostępnych form wspierania), służby zdrowia (np. stygmatyzacja chorego, wykluczenie z rynku pracy z powodu orzeczenia o niepełnosprawności), branży szkoleniowo-doradczej (np. brak współpracy z podmiotami wspierającymi i leczącymi).
Wśród pozytywnych efektów pełnionej misji społecznej prelegent wymienił:
- zatrudnianie osób wykluczonych,
- poprawę Ich sytuacji materialnej,
- nabycie przez Nie kompetencji społecznych i zawodowych,
- powrót do „realnego świata”,
- zwiększenie Ich aktywności i mobilności,
- radość i wdzięczność uczestników.
Na uwagę zasługują wyciągnięte z nabytych doświadczeń wnioski Prezesa firmy od lat starającej się szkolić osoby niepełnosprawne psychicznie. Jakkolwiek trudno byłoby pobieżnie bodaj wymienić wszystkie konkluzje prelegenta, zaakcentować należy, iż:
- Przedstawiciele zawodów związanych z opieką medyczną muszą przeanalizować zdolność do podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne w zawodach deficytowych.
- Niezbędna jest zmiana w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych ze strony Państwa i samorządów.
- Niezbędne jest stworzenie modelu pracy z coachami, mentorami i trenerami wspomaganego zatrudnienia.
- Niezbędne jest stworzenie warunków dla sektora szkoleniowo-doradczego, które pozwalałyby efektywniej aktywizować osoby chorujące.
W poświęconym tematowi „Praca a zatrudnienie” panelu dyskusyjnym udział wzięli: Grzegorz Jaroszek, Krzysztof Robaczyński (Fundacja Fuga Mundi), Adam Mazurek (Oddział Lubelski PFRON), Adam Romańczuk (ZAZ „MISERICORDIA”), Anna Moritz (Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”).
Biorący udział w panelu dyskutanci starali się znaleźć odpowiedzi na pytania: - Czy zatrudnienie powinno być celem ostatecznym procesu aktywizacji zawodowej? - Czy praca to coś jednoznacznego z zatrudnieniem? - Czy możemy coś zrobić, aby usprawnić proces aktywizacji zawodowej osób chorujących?
Spośród uzupełniających wypowiedzi panelistów głosów z sali wspomnieć wypada o głosie stwierdzającym ważną destygmatyzującą rolę staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych psychicznie.
Rzecznikiem doświadczeń osób chorujących był także zabierający głos z sali dr Tadeusz Młynarczyk. Spośród docierających doń skarg wypowiadanych przez osoby zmagające się z chorobą wymienił następujące:
- dotyczące złych warunków pracy (np. brak ubrań roboczych, brak pomieszczenia umożliwiającego przebranie się),
- praca w osamotnieniu,
- nieuczciwość pracodawców (np. przy ustalaniu wymiaru urlopu),
- brak wypłat za godziny nadliczbowe,
- inne.
Także inny spośród padających z sali głosów podnosił przykłady nieuczciwych praktyk pracodawców, wykorzystujących osoby niepełnosprawne w sposób sprzeczny z Kodeksem Pracy.
Pointą lubelskiej konferencji mogą być słowa dr Huberta Kaszyńskiego, wyrażającego swój podziw i szacunek dla postawy uczestników, którzy nie tylko słuchali się wzajemnie, ale udowodnili, iż posiadają wszystkie klucze niezbędne do tego, aby rozwiązywać stojące przed Nimi problemy. W przeciwieństwie do opartej na nadmiernej opiece postawy paternalizmu – relacja oparta na zaufaniu czyni cuda – konkludował mówca.
Dodać należy, iż wyrazem tej postawy wzrastającej ufności osób chorujących względem instytucji psychiatrii środowiskowej i wszystkich sprawujących nad tymi osobami pieczę podmiotów był żywy udział pacjentów nie tylko w części oficjalnej konferencji, ale i w rozmowach kuluarowych. Postawienie problemów osób zmagających się z kryzysem na forum publicznym to ważny krok do Ich upodmiotowienia, do uznania tkwiących w Nich potencjałów za warunek realizacji dobra wspólnego społeczeństwa.

Zygmunt Marek Miszczak
piątek, 8 grudnia 2017

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE! Projekt "Nie wykluczaj swoich szans" drogą do pracy


Przygotowywany przez VIVID Consulting projekt "Nie wykluczaj swoich szans" otwarty jest ciągle na nabór osób niepełnosprawnych z powiatów:
- włodawskiego,
- parczewskiego,
- hrubieszowskiego,
- chełmskiego,
- m. Chełm,
- łęczyńskiego,
- lubartowskiego,
- krasnostawskiego,
- świdnickiego.

Chętni do udziału w projekcie wezmą udział w szkoleniach, których zdefiniowanie nastąpi po diagnozie Ich kompetencji i potrzeb. Skorzystają łącznie (obligatoryjnie) z następujących form wsparcia:
- Wielostronna diagnoza kompetencji i potrzeb - XI. 2017 - I. 2018. W tym zadaniu przeznaczono 6 godzin na Uczestnika Projektu po 3 spotkania w wymiarze 2 godzin, średnio 1-2 razy w tygodniu w ciągu maksymalnie 1 miesiąca;
- Poradnictwo zawodowe grupowe - XII. 2017 - II. 2018. Poradnictwo zawodowe będzie odbywało się dla 5 grup liczących 12 Uczestników Projektu w wymiarze 9 godzin przeznaczonych na grupę po 3 spotkania 3-godzinne. Spotkania będą realizowane 1 raz w tygodniu w ciągu miesiąca;
- Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne - XII. 2017 - IX. 2018. Będzie prowadzone w formie indywidualnej i grupowej jako poradnictwo psychologiczne (indywidualne) w wymiarze 8 godzin przeznaczonych na Uczestnika Projektu w ramach 4 spotkań po 2 godziny, średnio 1 raz w miesiącu przez cały okres udziału w projekcie oraz poradnictwo psychospołeczne (grupowe) dla 5 grup liczących 12 Uczestników Projektu w ramach 12 godzin przeznaczonych na grupę. Odbędą się 4 spotkania w wymiarze 3 godzin, średnio 1 raz w miesiącu;
- Usługi trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym - XII. 2017 - IX. 2018. Wsparcie obejmuje 8 miesięcy usług trenera dla Uczestnika Projektu, średnio 8 godzin w miesiącu przeznaczonych na Uczestnika Projektu;
- Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji - I. 2018 - V. 2018. Obejmą średnio 84 godziny szkoleń w ramach 14 spotkań grupowych po 6 godzin. Szkolenia będą odbywać się 3 razy w tygodniu. Maksymalnie będą trwać 2 miesiące z certyfikacją;
- 4-miesięczny staż - IV. 2018 - IX. 2018. Staż wynosi 4 miesiące kalendarzowe. Liczba godzin pracy Uczestnika/czki Projektu będzie zależała od stopnia niepełnosprawności. Wynagrodzenie za staż wynosi 1850 zł netto.
Organizatorzy zapewniają też stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu i zgodność staży z tematyką szkoleń. W chwili obecnej na zrekrutowanie czeka jeszcze jedna 12-osobowa grupa, spośród Uczestników której 4 osoby znajdą zatrudnienie po zakończeniu Projektu.  Prawdopodobnym miejscem uzyskania wszystkich proponowanych form wsparcia będzie Lublin, jakkolwiek możliwe jest uwzględnienie preferencji przyszłych Uczestników Projektu.

Kontakt z Zespołem Projektowym:

niewykluczjaswoichszans@vc.edu.pl

tel. 699 670 289

Informację przesłał: Zygmunt Marek Miszczak

sobota, 28 października 2017

UWAGA OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE KRYZYSU PSYCHICZNEGO!

 Osoby doświadczające kryzysu psychicznego z całej Polski są adresatami trwającej od 12. II. 2015 r. inicjatywy Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP dotyczącej prowadzenia bezpłatnych dyżurów doradców telefonicznych dla osób w kryzysie. Pod numerem telefonu 22 614 16 49 osoby potrzebujące pomocy, ich rodziny i bliscy spotkają się z opartym na doświadczeniu konstruktywnym wsparciem. Udzielą go osoby po kryzysie psychicznym, przygotowane do pełnienia funkcji doradczej w toku przebytych szkoleń specjalistycznych. Dyżury doradców telefonicznych prowadzone są każdego tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00 - 19.00.

Na podstawie http://www.czasnaporozumienie.pl/dyzury-doradcow-telefonicznych/


Zygmunt Marek Miszczak